Homem de Deus

22 Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại.

23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em.

24 Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết.

Efésios 4:22-24

Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống trong sạch.

1 Timóteo 4:12

9 Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?Phải tuân giữ lời Chúa.

10 Tôi hết lòng tìm kiếm Chúa,Xin chớ để tôi lạc xa các điều răn Ngài.

11 Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôiĐể tôi không phạm tội cùng Ngài.

12 Lạy CHÚA, tôi ca tụng Ngài,Xin dạy tôi các quy luật Ngài.

13 Môi tôi sẽ công bố mọi phán quyết từ miệng Ngài phán ra.

14 Tôi vui mừng theo lời chứng của Chúa nhưVui vì giàu có.

15 Tôi sẽ suy gẫm về các mạng lệnh của ChúaVà chú tâm vào đường lối Ngài.

16 Tôi vui thích trong quy luật của ChúaVà không quên lời Ngài.

Salmos 119:9-16

Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, con phải xa lánh những điều đó; hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính; hãy trau dồi đức tin, lòng yêu thương, tính kiên nhẫn và nhu mì.

1 Timóteo 6:11

Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ.

Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình yêu thương.

1 Coríntios 16:13,14

Chúng ta đều biết Đức Chúa Trời chẳng nghe người có tội mà chỉ đoái nghe những người thờ kính Đức Chúa Trời và làm theo ý Ngài.

João 9:31

Đây là dòng dõi Nô-ê.Nô-ê là một người công chính và không có gì đáng trách giữa những người đồng thời với ông. Nô-ê đồng đi với Đức Chúa Trời.

Gênesis 6:9

nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

Đây là những người không sinh ra theo huyết thống, ý phàm hay ý người, nhưng do chính Đức Chúa Trời sinh thành.

João 1:12,13

Có một người Đức Chúa Trời phái đến, tên là Giăng.

Ông đến làm nhân chứng, là nhân chứng cho ánh sáng, để nhờ ông mọi người có thể tin.

João 1:6,7

Hỡi người, Ngài sẽ tỏ cho ngươi điều gì là thiện,Điều mà CHÚA đòi hỏi ngươi,Không chi khác hơn là thi hành sự chính trực, yêu bằng tình yêu trung kiên,Và bước đi với Đức Chúa Trời ngươi trong sự hạ mình thuận phục ý chỉ Ngài.

Miquéias 6:8

Khôn ngoan ở trước mặt người sáng suốt,Nhưng mắt của kẻ ngu dại ở nơi tận cùng quả đất.

Provérbios 17:24

1 Phước cho người nàoKhông đi theo mưu kế kẻ ác,Không đứng trong đường tội nhân,Không ngồi chung với kẻ nhạo báng.

2 Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA,Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy.

3 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước,Sinh hoa quả đúng mùa,Lá không tàn héo.Mọi việc người làm đều thịnh vượng.

4 Kẻ ác không được như vậy,Nhưng chúng nó giống như rơm rác,Gió cuốn bay đi.

5 Nên kẻ ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xử,Tội nhân sẽ không được ở trong hội người công chính.

6 Vì CHÚA biết đường lối người công chính,Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.

Salmos 1:1-6

Tại xứ Út-xơ có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác.

Jó 1:1