Honrar os Pais

Ai rủa cha mẹ, phải bị xử tử.

Êxodo 21:17

Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự; điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:20

Ngài đáp: "Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông?

Vì Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử.’

Mateus 15:3,4

Phải đứng dậy khi thấy người già cả, phải tôn trọng người cao niên và sùng kính Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA.

Levítico 19:32

Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín.

1 Timóteo 5:8

Con khôn ngoan nghe lời giáo huấn của cha;Nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.

Provérbios 13:1

"Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

"Để con được phước và sống lâu trên đất."

Efésios 6:2,3

Kẻ bạc đãi cha, xô đuổi mẹLà đứa con xấu hổ và nhục nhã.

Provérbios 19:26

Hỡi các con, hãy nghe lời giáo huấn của người cha;Và hãy chú ý để các con biết được sự sáng suốt.

Provérbios 4:1

1 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.

2 "Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

3 "Để con được phước và sống lâu trên đất."

4 Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa.

Efésios 6:1-4

1 Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn.

2 Vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu căng, ăn nói phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, vong ân bội nghĩa, không tôn trọng thần thánh,

3 không tình nghĩa, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét điều lành,

2 Timóteo 3:1-3

Nếu một bà góa nào có con hay cháu, thì trước nhất con cháu phải học biết tỏ lòng hiếu thảo trong gia đình và báo đền công ơn của ông bà cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

1 Timóteo 5:4

Phải hiếu kính cha mẹ, để các ngươi có thể sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi ban cho.

Êxodo 20:12

Hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con;Chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả.

Provérbios 23:22

3 Ngài đáp: "Thế tại sao các ông vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đã truyền mà theo truyền thống của các ông?

4 Vì Đức Chúa Trời phán: ‘Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi’ và ‘Ai mắng nhiếc cha mẹ sẽ bị xử tử.’

5 Nhưng các ông lại dạy: ‘Ai nói với cha mẹ rằng điều gì con có thể báo hiếu cha mẹ thì con đã dâng cho Chúa, và

6 người ấy không cần báo hiếu cho cha mẹ nữa.’ Như thế các ông đã hủy bỏ Lời dạy của Đức Chúa Trời mà theo truyền thống của các ông.

Mateus 15:3-6

Con mắt chế nhạo cha,Khinh bỉ việc vâng lời mẹ,Sẽ bị quạ nơi thung lũng móc mắt đi,Và diều hâu ăn thịt.

Provérbios 30:17

Kẻ nào rủa sả cha mẹ;Ngọn đèn nó sẽ tắt trong tối tăm mù mịt.

Provérbios 20:20

Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và phải giữ ngày Sa-bát của Ta, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Levítico 19:3

Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha conVà chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Provérbios 1:8

Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha conVà chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Vì ấy là vòng hoa xinh đẹp trên đầu con,Dây chuyền trang sức trên cổ con.

Provérbios 1:8,9

Phải hiếu kính cha mẹ, như điều CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi đã truyền dạy, để các ngươi sống lâu và hưởng phước hạnh trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi sắp ban cho.

Deuteronômio 5:16