Irmãos de Jesus

Mẹ và các em Đức Giê-su đến cùng Ngài, nhưng vì đám đông nên không thể gặp Ngài được.

Lucas 8:19

Vì Đức Chúa Trời là cứu cánh và nguồn gốc của vạn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã hành động thật đúng là khiến Đấng Tác Giả của sự cứu rỗi được hoàn hảo qua các thống khổ.

Cả Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con một Cha. Vì thế, Đức Giê-su không thẹn mà gọi họ là anh chị em,

Hebreus 2:10,11

31 Mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài cho người gọi Ngài.

32 Đoàn dân đông ngồi quanh Ngài, họ thưa với Ngài: "Kìa, mẹ và các em Thầy đang ở ngoài kia tìm Thầy."

33 Ngài đáp: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?"

34 Rồi Ngài quay lại nhìn những người ngồi chung quanh, mà bảo: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta?

35 Vì người nào làm theo ý Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em, và mẹ Ta."

Marcos 3:31-35

Người này không phải là con của ông thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là bà Ma-ri và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đê hay sao?

Và các em gái người chẳng phải tất cả đang ở giữa vòng chúng ta đây sao? Nhờ đâu người được mọi điều này?"

Mateus 13:55,56

Tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục cùng với các bà và Ma-ri là mẹ Đức Giê-su và các em trai Ngài.

Atos 1:14

Đức Giê-su bảo: "Con đừng cầm giữ Ta, vì Ta chưa lên cùng Cha! Nhưng con hãy đi báo tin cho các anh em Ta rằng Ta lên cùng Cha Ta và Cha các con, cùng Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con."

João 20:17

3 các em trai của Đức Giê-su nói với Ngài: "Sao anh không rời đây mà lên Giu-đê để các môn đệ anh mục kích những việc anh làm?

4 Vì có ai muốn được nhiều người biết mà lại làm việc một cách kín đáo? Đã làm được những việc nầy thì anh nên ra mặt cho thiên hạ biết đi!"

5 Vì các em Ngài không tin theo Ngài,

João 7:3-5

Tôi không gặp một sứ đồ nào khác ngoại trừ Gia-cơ là em của Chúa.

Gálatas 1:19

Khi Đức Giê-su còn đang dạy đám đông, mẹ và các em Ngài đến đứng ở ngoài, muốn nói chuyện với Ngài.

Mateus 12:46