Maria

Cụ chúc phước cho họ và bảo Ma-ri, mẹ Ngài: "Đây, hài nhi này được chỉ định để làm cho nhiều người Y-sơ-ra-ên ngã xuống hoặc dấy lên, và là dấu hiệu cho người ta đả kích.

Còn cô, một lưỡi gươm sẽ đâm xuyên qua linh hồn cô, để tư tưởng thầm kín của nhiều người bị phơi bày ra."

Lucas 2:34,35

Còn Ma-ri ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm.

Lucas 2:19

26 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê,

27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên Giô-sép, thuộc gia tộc Đa-vít; trinh nữ này tên Ma-ri.

28 Vào gặp Ma-ri, thiên sứ nói: "Xin chúc mừng cô, người được hồng phúc, Chúa ở cùng cô!"

Lucas 1:26-28

Người này không phải là con của ông thợ mộc sao? Mẹ người chẳng phải là bà Ma-ri và các em người là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đê hay sao?

Và các em gái người chẳng phải tất cả đang ở giữa vòng chúng ta đây sao? Nhờ đâu người được mọi điều này?"

Mateus 13:55,56

3 Khi thiếu rượu, mẹ Đức Giê-su bảo Ngài: "Người ta hết rượu rồi!"

4 Đức Giê-su nói: "Thưa mẹ, việc của Con có can hệ gì đến mẹ, giờ Con chưa đến!"

5 Mẹ Ngài nói với những người hầu tiệc: "Người bảo sao hãy làm vậy!"

João 2:3-5

48 Tìm thấy Ngài, cha mẹ cũng kinh ngạc, mẹ Ngài hỏi: "Con ơi, tại sao con gây nông nỗi này cho cha mẹ? Cha con và mẹ đã rất khổ tâm tìm kiếm con!"

49 Ngài thưa: "Cha mẹ phải tìm kiếm con làm gì? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?"

50 Nhưng ông bà không hiểu lời Ngài nói với họ.

51 Ngài theo cha mẹ về Na-xa-rét và tùng phục họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi việc ấy trong lòng.

Lucas 2:48-51

31 Mẹ và các em Ngài đến đứng bên ngoài cho người gọi Ngài.

32 Đoàn dân đông ngồi quanh Ngài, họ thưa với Ngài: "Kìa, mẹ và các em Thầy đang ở ngoài kia tìm Thầy."

33 Ngài đáp: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?"

34 Rồi Ngài quay lại nhìn những người ngồi chung quanh, mà bảo: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta?

35 Vì người nào làm theo ý Đức Chúa Trời đều là anh em, chị em, và mẹ Ta."

Marcos 3:31-35

46 Và Ma-ri ca tụng:"Linh hồn tôi tôn vinh Chúa!

47 Tâm linh tôi mừng rỡ nơi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi tôi.

48 Vì Ngài đã đoái đếnNgười tớ gái hèn mọn của Ngài.Tất cả các thế hệ từ nay sẽ gọi tôi là người có phước.

49 Vì Đấng Toàn Năng đã làm những việc trọng đại cho tôi,Thánh thay là danh Ngài!

50 Ngài thương xót những người kính sợ Ngài,Từ thế hệ này qua thế hệ khác.

51 Tay Ngài làm những việc đại năng.Đánh tan những kẻ có tâm trí kiêu căng.

52 Truất ngôi kẻ thống trị,Nâng cao người khiêm nhường.

53 Ngài cho người đói no đầy thức ngon,Nhưng đuổi kẻ giàu ra đi tay trắng.

54 Ngài phù hộ Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,Và nhớ tỏ lòng thương xót họ,

55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta,Cùng Áp-ra-ham và dòng dõi người đến muôn đời."

Lucas 1:46-55

Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-su đã xảy ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã đính hôn cùng Giô-sép, nhưng trước khi hai người chung sống, Ma-ri đã thụ thai do quyền phép Đức Thánh Linh.

Mateus 1:18

30 Nhưng thiên sứ tiếp: "Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng.

31 Này, cô sẽ thụ thai và sinh một trai, và đặt tên là Giê-su.

32 Người con trai đó sẽ nên cao trọng và sẽ được xưng là Con Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi vua Đa-vít, tổ phụ Ngài.

33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời; nước Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt."

Lucas 1:30-33

4 Vì Giô-sép thuộc giòng họ nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, thuộc vùng Ga-li-lê xuống Giu-đê, đến Bết-lê-hem, thành của Đa-vít,

5 để đăng ký cho mình và cho Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai.

6 Trong khi ở đó Ma-ri chuyển bụng sinh nở.

7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ.

Lucas 2:4-7

Tất cả các người đó đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện liên tục cùng với các bà và Ma-ri là mẹ Đức Giê-su và các em trai Ngài.

Atos 1:14

25 Mẹ của Đức Giê-su, dì của Ngài, Ma-ri vợ của Cơ-lê-ô-ba, và Ma-ri Ma-đơ-len đứng gần thập tự giá của Chúa.

26 Đức Giê-su thấy mẹ Ngài và môn đệ Ngài yêu quý đứng đó thì thưa với mẹ: "Xin mẹ nhận người này làm con!"

27 Rồi Ngài bảo môn đệ ấy: "Đây là mẹ con!" Từ lúc ấy, môn đệ này rước bà về ở với mình.

João 19:25-27