Namoro

Nhưng nếu anh chị em không thể kiềm chế mình, thì hãy cưới gả vì lập gia đình vẫn tốt hơn là để tình dục nung đốt.

1 Coríntios 7:9

Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các cô,Xin chớ khuấy động, chớ đánh thức tình yêu,Cho đến khi tình yêu được thỏa nguyện!

Cânticos 8:4

Có hai người cùng đi với nhau,Mà lại không gặp nhau sao?

Amós 3:3

Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con,Vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó.

Provérbios 4:23

Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông;Nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA.

Provérbios 19:14

CHÚA, Đức Chúa Trời lại nói: "Con người ở một mình không tốt! Ta sẽ dựng nên cho người một kẻ giúp đỡ thích hợp."

Gênesis 2:18

Đừng mang ách chung với người không tin. Vì công chính với gian ác có thể nào chung phần được không? Hay ánh sáng và bóng tối có thể nào liên hợp được không?

Chúa Cứu Thế hòa hợp với quỷ vương sao được? Hay người tin có chung phần gì với kẻ không tin?

2 Coríntios 6:14,15

18 Hãy tránh xa sự gian dâm, mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình.

19 Anh chị em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ở trong anh chị em, là Đấng anh chị em đã nhận từ Đức Chúa Trời sao? Anh chị em cũng không còn thuộc về chính mình nữa.

20 Vì anh chị em đã được mua bằng một giá rất cao. Vậy hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 6:18-20

Đồ ăn là vì bụng và bụng để chứa đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt bụng lẫn đồ ăn. Thân thể không phải để gian dâm nhưng vì Chúa và Chúa vì thân thể.

1 Coríntios 6:13

Chớ để bị lừa dối."Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt."

1 Coríntios 15:33

Hôn nhân phải được mọi người kính trọng, loan phòng phải giữ cho tinh khiết, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục và kẻ ngoại tình.

Hebreus 13:4

Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn hảo.

Colossenses 3:14