Namoro e Sexo

Đồ ăn là vì bụng và bụng để chứa đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt bụng lẫn đồ ăn. Thân thể không phải để gian dâm nhưng vì Chúa và Chúa vì thân thể.

1 Coríntios 6:13

Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

1 João 3:3

2 Xin rửa sạch mọi gian ác tôi,Và luyện sạch các tội lỗi tôi.

3 Vì tôi nhận biết các vi phạm tôi,Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi.

4 Tôi đã phạm tội cùng Ngài, chỉ một mình Ngài thôi.Tôi đã làm điều ác trước mặt Ngài,Cho nên Ngài là công bình khi tuyên án,Ngài là chính đáng khi phán xét.

Salmos 51:2-4

7 Xin Ngài dùng nhánh bài hương tẩy sạch tôi, thì tôi sẽ tinh sạch.Xin Ngài rửa tôi thì tôi sẽ trắng hơn tuyết.

8 Xin cho tôi nghe tiếng vui vẻ và mừng rỡ,Nguyện xương cốt mà Ngài đã đánh gẫy được vui mừng.

9 Xin Ngài ngoảnh mặt đừng để ý đến các tội lỗi tôi,Và xóa bỏ mọi gian ác tôi.

10 Đức Chúa Trời ôi, xin tạo nên trong tôi một tấm lòng trong sạchVà làm mới lại trong tôi một tâm linh chân chính.

11 Xin chớ xua đuổi tôi khỏi trước mặt Ngài,Cũng đừng cất thánh linh Ngài khỏi tôi.

12 Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài.Xin ban cho tôi một tinh thần sẳn sàng để giữ vững tôi.

Salmos 51:7-12

1 Phước cho người nàoCó sự vi phạm được tha thứ,Tội lỗi mình được khỏa lấp.

2 Phước cho người nàoCHÚA không quy tội ác cho,Và trong tâm linh không có sự gian dối.

3 Khi tôi nín lặng,Xương cốt tôi tiêu mònVà rên siết suốt ngày.

4 Vì ngày đêm,Tay Ngài đè nặng trên tôi,Sinh lực tôi tiêu hao Như sương gặp nắng hạ.

5 Tôi đã thú tội cùng Ngài,Không giấu tội ác tôi.Tôi nói: "Tôi sẽ xưngCác sự vi phạm tôi cùng CHÚA,Và Ngài đã tha thứTội lỗi gian ác tôi."

6 Vì vậy, hết thảy những người trung tín,Hãy cầu nguyện cùng Ngài đang khi có thể gặp được.Dù khi có nước lụt lớn dâng lênCũng không đụng đến người.

Salmos 32:1-6

3 Vậy, ý muốn của Đức Chúa Trời là anh chị em phải thánh khiết, tránh gian dâm.

4 Mỗi người phải biết giữ gìn thân thể mình thánh khiết và tôn trọng,

5 chớ chiều theo đam mê dục vọng như những người ngoại đạo không biết Đức Chúa Trời.

1 Tessalonicenses 4:3-5