Não Temas

Còn ngươi, hỡi con người, đừng sợ chúng nó, cũng đừng sợ những lời chúng nó nói; dù gai góc bao quanh ngươi, ngươi ngồi trên bọ cạp, đừng sợ các lời chúng nói, chớ kinh hoảng vì bộ mặt chúng nó vì chúng là nhà phản nghịch.

Ngươi hãy phán lời của Ta cho chúng nó, dù chúng nó chịu nghe hay không chịu nghe, vì chúng nó là những kẻ phản nghịch.

Ezequiel 2:6,7

Con đừng sợ những nỗi khổ đau sắp phải chịu. Này, quỷ vương sắp tống ngục một số người của các con để thử các con và các con sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Con hãy trung tín cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho con mão sự sống.

Apocalipse 2:10

Hỡi người đem tin mừng đến cho Si-ôn,Hãy đi lên trên núi cao.Hỡi người loan báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,Hãy hết sức cất tiếng lên,Hãy cất tiếng lên, đừng sợ.Hãy nói với các thành của Giu-đa rằng:"Đức Chúa Trời của các ngươi đây."

Isaías 40:9

Thấy thế, Si-môn Phê-rơ quỳ xuống dưới chân Đức Giê-su mà thưa: "Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người tội lỗi!"

Lucas 5:8

Ngày ấy, người ta sẽ nói với Giê-ru-sa-lem:"Hỡi Si-ôn, đừng sợ!Đừng ngã lòng!

CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,Ngài có quyền giải cứu.Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươiNgài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,

Sofonias 3:16,17

Ông đáp: "Đừng sợ. Vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng."

Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: "Lạy CHÚA, xin Ngài mở mắt cho đầy tớ của con để nó có thể thấy được." Vậy CHÚA mở mắt cho đầy tớ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Ê-li-sê.

2 Reis 6:16,17

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi.Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi.Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi.Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta.

Isaías 41:10

Hỡi đất đai, đừng sợ!Hãy hân hoan vui mừng,Vì CHÚA đã làm những việc vĩ đại!

Joel 2:21

Vì Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,Đấng nắm tay phải ngươiVà phán cùng ngươi: Đừng sợ,Chính Ta sẽ giúp đỡ ngươi.

Hỡi sâu bọ Gia-cốp, hỡi những người Y-sơ-ra-ên: Đừng sợ.Ta sẽ giúp đỡ ngươi."Ngài là Đấng cứu chuộc ngươi,Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, CHÚA phán như thế.

Isaías 41:13,14

Ban đêm, Chúa bảo Phao-lô trong một khải tượng: "Con đừng sợ! nhưng cứ nói, đừng làm thinh,

vì Ta ở với con. Không ai làm hại con được, vì Ta có rất nhiều người trong thành phố này!"

Atos 18:9,10

Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa hiện đến trong giấc mộng và bảo: "Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh.

Mateus 1:20

Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục.

Mateus 10:28

Nhưng thiên sứ tiếp: "Ma-ri, đừng sợ! Vì cô được Đức Chúa Trời ban ân sủng.

Lucas 1:30

Sau các việc đó, CHÚA phán bảo Áp-ram trong khải tượng:"Áp-ram, con đừng sợ,Ta sẽ là cái khiên bảo vệ con,Phần thưởng cho con rất lớn."

Gênesis 15:1

Nhưng Đức Giê-su chẳng quan tâm đến lời đó. Ngài bảo viên quản lý hội đường: "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi."

Marcos 5:36

Nhưng CHÚA phán với tôi: "Đừng nói: ‘Con chỉ là con trẻ,’ Vì con sẽ đến với mọi người nào Ta sai con đến, Và con sẽ nói mọi điều Ta truyền cho con nói,

Con đừng sợ chúng nó, Vì Ta hằng ở với con để giải cứu con." Đấy là lời của CHÚA.

Jeremias 1:7,8

Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hải kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu."

Deuteronômio 31:6