Nascimento de Bebê

Rồi Ngài ôm các con trẻ vào lòng, đặt tay ban phước cho chúng.

Marcos 10:16

Vì chính Chúa tạo nên tạng phủ tôi;Ngài dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.

Salmos 139:13

Tôi cầu xin Ngài cho tôi đứa con này. CHÚA đã ban cho tôi điều tôi cầu xin Ngài.

1 Samuel 1:27

Con không hiểu thể nàoMột bào thai trong bụng mẹ nhận sự sống.Cũng một thể ấy, con không sao hiểu nổi công việc của Đức Chúa Trời,Là Đấng làm nên muôn loài vạn vật.

Eclesiastes 11:5

Nhưng chính Ngài là Đấng đem tôi ra khỏi lòng mẹ,Khiến tôi an toàn ở trên vú mẹ tôi.

Salmos 22:9

"Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con,Ta đã lập con làm tiên tri cho các dân tộc."

Jeremias 1:5

Người đàn bà đau đớn khi sinh nở vì giờ mình sắp đến, nhưng khi con đã lọt lòng, người mẹ không còn nhớ đến nỗi đau đớn nữa, vì vui mừng thấy con mình đã ra đời.

João 16:21

CHÚA phán: "Chính Ta là Đấng mở dạ mẹLại không cho sinh sao?Hoặc chính Ta là Đấng cho thụ thai nhiNhưng lại đóng dạ mẹ sao?" Đức Chúa Trời ngươi phán.

Isaías 66:9

Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.

Salmos 127:3

Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài.

Tiago 1:17

14 Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;Các công việc của Chúa thật diệu kỳ,Linh hồn tôi biết rõ lắm.

15 Xương cốt tôi không giấu được ChúaKhi tôi được tạo nên trong nơi bí ẩn;Được kết thành một cách tinh vi ở nơi sâu của đất.

16 Mắt Chúa thấy thể chất vô hình của tôi;Tất cả các ngày định cho tôiĐã được ghi vào sổ của ChúaTrước khi chưa có một ngày nào trong số các ngày ấy.

Salmos 139:14-16

Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ."

Mateus 19:14