Nem só de pão vive o homem

Vì như Cha hằng sống đã sai Ta và Ta nhờ Cha mà sống, thì người nào ăn lấy Ta cũng sẽ nhờ Ta mà sống như vậy.

Đây là bánh từ trời xuống, nào phải như thứ bánh tổ phụ đã ăn rồi cũng chết. Người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời."

João 6:57,58

Quỷ vương nói với Ngài: "Nếu ông là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo viên đá này biến thành bánh đi!"

Đức Giê-su đáp: "Kinh Thánh đã chép: ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi’"

Lucas 4:3,4

Đức Giê-su đáp: "Chính Ta là bánh hằng sống, ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, còn ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát!

João 6:35

29 Đừng chạy theo miếng ăn, thức uống, cũng đừng lo âu.

30 Vì tất cả các dân trên thế giới đều đeo đuổi những thứ ấy, nhưng Cha các con biết các con cần những điều ấy rồi.

31 Trái lại, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời, thì những điều ấy cũng sẽ được ban thêm cho các con.

Lucas 12:29-31

Ngài để cho anh chị em khổ sở vì đói rồi nuôi anh chị em bằng ma-na là thứ anh chị em và tổ tiên chưa hề biết, để dạy cho anh chị em biết rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời từ miệng CHÚA phán ra.

Deuteronômio 8:3

31 Đang khi đó các môn đệ cứ nài nỉ: "Thưa Thầy, xin mời Thầy ăn!"

32 Ngài trả lời: "Ta có thức ăn mà các con không biết được."

33 Các môn đệ bèn bảo nhau: "Chẳng lẽ có người đã mời Thầy ăn rồi sao?"

34 Đức Giê-su bảo họ: "Thức ăn của Ta là tuân theo ý muốn của Đấng đã sai Ta và hoàn thành công việc Ngài.

João 4:31-34

"Vì thế Ta bảo các con: Đừng lo lắng cho cuộc sống, lo mình sẽ ăn gì, uống gì, hay thân thể mình sẽ mặc gì. Mạng sống chẳng quý hơn đồ ăn và thân thể chẳng quý hơn quần áo sao?

Mateus 6:25

Ngài trả lời: "Kinh Thánh chép: ‘Con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời!’"

Mateus 4:4

Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Và bánh mà Ta sẽ ban để loài người được sống chính là thân xác Ta."

João 6:51

17 Dù cây vả ngưng trổ bông,Vườn nho không ra trái,Vườn ô-liu thất mùa,Ruộng nương không hạt lúa,Ràn mất hết chiên dê,Chuồng hết sạch bê bò,

18 Tôi vẫn vui mừng trong CHÚA,Tôi vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời là Đấng giải cứu tôi.

19 CHÚA Toàn Năng là nguồn sức mạnh của tôi,Ngài khiến cho chân tôi vững vàng như chân nai,Ngài dẫn tôi đi trên các đỉnh núi.Gởi cho nhạc trưởng, dùng với đàn dây.

Habacuque 3:17-19