Órfãos

Hãy hát mừng Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài.Hãy cất tiếng hát cho Đấng cưỡi trên các tầng mây.Danh Ngài là CHÚA,Hãy vui mừng trước mặt Ngài.

Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, Ngài là cha của những trẻ mồ côiVà là Đấng bảo vệ những người góa bụa.

Salmos 68:4,5

Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi;Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó.

Salmos 82:3

Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.

João 14:18

CHÚA Vạn Quân phán: "Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy tình yêu kiên trì và lòng thương xót mà đối xử với nhau.

Đừng áp bức người mẹ góa con côi, ngoại kiều, hoặc kẻ nghèo khó; đừng mưu tính điều ác trong lòng để hại nhau."

Zacarias 7:9,10

CHÚA bảo vệ kiều dân;Nâng đỡ những cô nhi và quả phụNhưng bẻ gẫy đường lối những kẻ ác.

Salmos 146:9

Sống Đạo trong sạch, không ô uế trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là chăm sóc cô nhi quả phụ khi họ gặp hoạn nạn và giữ mình khỏi bị thế gian làm hoen ố.

Tiago 1:27

Vì tôi giải cứu người nghèo khó kêu than,Và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ.

Người cùng khổ hấp hối chúc phước tôi,Nhờ tôi, lòng người góa phụ reo vui.

Jó 29:12,13

22 Đừng làm cho góa phụ và trẻ mồ côi đau khổ.

23 Nếu các ngươi làm cho họ đau khổ, họ sẽ kêu van Ta và chắc chắn Ta sẽ nghe tiếng kêu của họ.

24 Cơn giận của Ta sẽ nổi lên và Ta sẽ dùng gươm giết các ngươi; như vậy vợ các ngươi sẽ thành góa phụ và con các ngươi sẽ thành mồ côi.

Êxodo 22:22-24

Hãy học làm điều thiện,Tìm kiếm công bình,Sửa sai kẻ hà hiếp,Binh vực kẻ mồ côi,Biện hộ cho người góa bụa."

Isaías 1:17