Paixão

Mỗi người phải biết giữ gìn thân thể mình thánh khiết và tôn trọng,

chớ chiều theo đam mê dục vọng như những người ngoại đạo không biết Đức Chúa Trời.

1 Tessalonicenses 4:4,5

Anh chị em yêu dấu, tôi xin anh chị em, là khách tha hương và kẻ lưu lạc trong trần gian, chớ để cho dục vọng xác thịt lôi cuốn vì nó chống nghịch với linh hồn anh chị em.

1 Pedro 2:11

Vậy, hãy giết chết những dục vọng thuộc về trần tục như gian dâm, ô uế, dục vọng ích kỷ, dục vọng xấu xa, tham lam, tham lam là thờ thần tượng.

Colossenses 3:5

Những người thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-su đã đóng đinh bản tánh xác thịt cùng với tình dục và dục vọng mình vào thập tự giá.

Gálatas 5:24

Vậy thì, hoặc ăn, hoặc uống hay làm việc gì hãy vì vinh quang của Chúa mà làm.

1 Coríntios 10:31

Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai.

Họ ngoảnh tai đi không chịu nghe chân lý nhưng lại hướng về chuyện hoang đường.

2 Timóteo 4:3,4

Bởi đó Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho tình dục bỉ ổi, ngay cả đàn bà cũng đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách trái tự nhiên,

đàn ông cũng vậy, bỏ cách luyến ái tự nhiên với đàn bà mà un đốt cuồng dục lẫn nhau, đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chuốc lấy cho mình quả báo xứng với sự sai lạc của họ.

Romanos 1:26,27

Nhưng nếu anh chị em không thể kiềm chế mình, thì hãy cưới gả vì lập gia đình vẫn tốt hơn là để tình dục nung đốt.

1 Coríntios 7:9

anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu, để dùng cho khoái lạc.

Tiago 4:3