Planejamento

Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,Để chúng tôi được lòng khôn ngoan.

Salmos 90:12

Xin Chúa ban cho ngươi điều lòng ngươi mơ ước,Và hoàn thành mọi kế hoạch của ngươi.

Salmos 20:4

"Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,"CHÚA tuyên bố như vậy.

Isaías 55:8

Lòng người có nhiều kế hoạch,Nhưng ý định của CHÚA mới được thành tựu.

Provérbios 19:21

Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm,Mọi việc trên đời đều có định kỳ:

Eclesiastes 3:1

CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

Jeremias 29:11

Đừng lao khổ để làm giàu;Hãy sáng suốt đủ để dừng lại;

Provérbios 23:4

Thật vậy, CHÚA không hề làm điều chiMà lại không bày tỏ ý định NgàiCho các tiên tri là tôi tớ Ngài.

Amós 3:7

Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương ChúaVì tôi tin cậy nơi Ngài;Xin dạy tôi con đường tôi nên theoVì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Salmos 143:8

Kế hoạch không thành vì thiếu sự hướng dẫn;Nhưng nhờ nhiều người cố vấn nó sẽ thành công.

Provérbios 15:22

"Ai trong các người muốn xây một ngôi tháp mà không ngồi xuống tính toán chi phí trước, xem mình có đủ tiền để hoàn thành hay không?

Lucas 14:28

Lòng người hoạch định đường lối mình,Nhưng CHÚA hướng dẫn các bước người.

Provérbios 16:9

"Vì trời cao hơn đất bao nhiêuThì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.

Isaías 55:9

Chớ ganh tị với người hung dữ,Cũng đừng chọn đường lối nào của nó.

Vì CHÚA ghê tởm kẻ gian tà,Nhưng Ngài thân cận với người ngay thẳng.

Provérbios 3:31,32

Điều này cũng đến từ CHÚA Vạn Quân.Kế hoạch của Ngài thật kỳ diệu, sự khôn ngoan của Ngài là vĩ đại.

Isaías 28:29

Đức Chúa Trời đã khải thị cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 2:10

Hãy giao phó công việc mình cho CHÚAThì kế hoạch con sẽ thành tựu.

Provérbios 16:3