O Poder da Oração

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:6,7

Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con.

Bất cứ điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho.

João 14:13,14

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con.

Mateus 7:7

Bằng mọi lời cầu nguyện và nài xin, hãy luôn luôn cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Để đạt mục đích ấy, hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì, cũng hãy cầu thay cho tất cả các thánh đồ.

Efésios 6:18

28 Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚAVà Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.

29 Ngài làm cho bảo tố yênVà sóng gió lặng.

30 Họ vui mừng vì biển yên lặng;Ngài đưa họ đến bến họ mơ ước.

Salmos 107:28-30

Phê-rơ mời tất cả ra khỏi phòng rồi quỳ gối cầu nguyện. Quay lại xác chết ông bảo: "Bà Ta-bi-tha, hãy dậy!" Bà mở mắt, thấy Phê-rơ, liền ngồi dậy.

Atos 9:40

Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy.

Marcos 11:24

Ngài bảo họ: "Loại quỷ nầy phải cầu nguyện mới đuổi được."

Marcos 9:29

14 Có ai trong anh chị em yếu đau, hãy mời các trưởng lão của hội thánh đến, để họ nhân danh Chúa xức dầu rồi cầu nguyện cho mình.

15 Lời cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu chữa người bệnh; Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Nếu người bệnh phạm tội cũng sẽ được tha.

16 Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm.

Tiago 5:14-16

Bất cứ điều gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin, các con sẽ nhận được."

Mateus 21:22