Profecia

Nhưng ngày nay, không cậy vào kinh luật, sự công chính của Đức Chúa Trời mà kinh luật và các tiên tri làm chứng đã được bày tỏ ra,

tức là sự công chính của Đức Chúa Trời nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, ban cho mọi người tin, không phân biệt ai cả;

Romanos 3:21,22

Thật vậy, bây giờ anh chị em không còn là người lạ hay kiều dân nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.

Anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và các tiên tri, còn chính Chúa Cứu Thế Giê-su là Đá góc nhà.

Efésios 2:19,20

Vậy, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu, nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Isaías 7:14

Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.

1 João 4:4

Vậy thì, bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên Tri."

Mateus 7:12

Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian.

1 João 4:1

Hỡi Si-ôn, con gái Ta, hãy vui mừng hớn hở!Hỡi Giê-ru-sa-lem, con gái Ta, hãy reo mừng!Kìa, Vua của con đang tiến đến với con,Ngài công chính và đắc thắng,Khiêm nhu, cưỡi lừa,Một con lừa trẻ khỏe mạnh, là con của lừa cái.

Zacarias 9:9

Hãy xem xét mọi sự, điều gì lành thì hãy giữ lấy,

mọi hình thức gian ác thì hãy tránh xa.

1 Tessalonicenses 5:21,22

Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm:

"Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai.Người ta sẽ đặt tên Ngài là Em-ma-nu-ên,"Nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Mateus 1:22,23

Thật vậy, CHÚA không hề làm điều chiMà lại không bày tỏ ý định NgàiCho các tiên tri là tôi tớ Ngài.

Amós 3:7

Vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh tác động nói ra từ Đức Chúa Trời.

2 Pedro 1:21

Dù tôi được ân tứ nói tiên tri và hiểu biết tất cả mọi huyền nhiệm cũng như tri thức, dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi vẫn không là gì cả.

1 Coríntios 13:2

"Hãy trở lại và nói với Ê-xê-chia, thủ lãnh của dân Ta rằng: CHÚA là Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ ngươi, phán rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi. Ta có thấy nước mắt ngươi. Quả thật, Ta sẽ chữa lành ngươi. Ngày thứ ba ngươi sẽ đi lên đền thờ CHÚA được.

2 Reis 20:5

Nghe vậy, họ đều chịu báp-tem nhân danh Chúa Giê-su.

Khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Linh giáng xuống trên các môn đệ đó, họ nói các tiếng lạ và lời tiên tri.

Atos 19:5,6

"Hãy đề phòng tiên tri giả là những người đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là lang sói tham tàn.

Mateus 7:15