Redentor

Lạy CHÚA, tôi ẩn náu nơi Ngài.Xin chớ để tôi bị hổ thẹn muôn đời,Xin giải cứu tôi bằng sự công chính của Ngài.

Salmos 31:1

Hỡi những kẻ yêu mến CHÚA, hãy ghét điều ác.CHÚA bảo vệ mạng sống những kẻ trung tín với Ngài,Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác.

Salmos 97:10

Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta, để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành.

Tito 2:14

Ta đã xóa bỏ những vi phạm ngươi như xóa đám mâyVà tội lỗi ngươi như sương mai.Hãy trở lại cùng TaVì Ta đã cứu chuộc ngươi."

Isaías 44:22

Người công chính gặp nhiều hoạn nạn,Nhưng CHÚA giải cứu người thoát cả.

Salmos 34:19

Vì tự do mà Chúa Cứu Thế đã giải thoát chúng ta. Vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.

Gálatas 5:1

Lạy CHÚA, xin giải cứu tôi khỏi môi giả dối,Khỏi lưỡi lừa gạt.

Salmos 120:2

Thần của CHÚA ở trên TaVì CHÚA đã xức dầu cho TaĐặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ.Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ,Công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy,Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích;

Isaías 61:1

Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-su, vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi."

Mateus 1:21

Lạy CHÚA, tôi yêu mến Ngài,Ngài là sức mạnh của tôi.

CHÚA là vách đá, là thành lũy, là Đấng giải cứu tôi.Đức Chúa Trời của tôi là núi đá, nơi tôi trú ẩn,Là thuẫn đỡ, là sừng cứu rỗi, là thành trì của tôi.

Salmos 18:1,2

Trong CHÚA, ta sẽ rất vui mừng,Linh hồn ta sẽ hân hoan nơi Đức Chúa Trời ta;Vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi;Khoác cho ta áo choàng công chínhGiống chàng rể khăn áo như thầy tế lễ,Như cô dâu trang sức bằng nữ trang.

Isaías 61:10

Vậy, nếu Đức Con giải phóng các người, thì các người mới thật sự được tự do.

João 8:36

Nhưng bây giờ anh chị em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ cho Đức Chúa Trời thì thành quả anh chị em đạt được đưa đến thánh hóa, và chung cuộc là sự sống vĩnh phúc.

Romanos 6:22

CHÚA là Đức Chúa Trời ngươi, ngự giữa ngươi,Ngài có quyền giải cứu.Ngài sẽ vui mừng khôn xiết vì ngươi,Ngài ban cho ngươi sự sống mới vì Ngài yêu ngươiNgài sẽ vui mừng ca hát vì ngươi,

Sofonias 3:17

Cuộc đời tôi ở trong tay Ngài.Xin giải cứu tôi khỏi tay những kẻ thù nghịchVà kẻ bắt bớ tôi.

Salmos 31:15

Lạy Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi chúng tôi,Xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của Danh Ngài;Xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôiVì cớ Danh Ngài.

Salmos 79:9

Người công chính kêu cứu, CHÚA đã nghe,Và giải cứu họ khỏi mọi điều khốn khổ.

CHÚA ở gần những người có tấm lòng đau thương,Và cứu những người có tâm linh thống hối.

Salmos 34:17,18

Môi miệng tôi và cả linh hồn tôiMà Ngài đã cứu chuộc sẽ reo hò vui vẻKhi tôi ca tụng Ngài.

Salmos 71:23

Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-su luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết.

Romanos 8:1,2