Reino

Chân của người đem tin mừngTrên các núi xinh đẹp biết bao!Tức là người công bố bình an,Loan báo tin lành,Công bố sự cứu rỗi;Là người nói với Si-ôn rằng:"Đức Chúa Trời ngươi cai trị."

Isaías 52:7

Hãy chữa lành người đau ở đó và bảo họ: ‘Nước Đức Chúa Trời đã đến gần các người!’

Lucas 10:9

Ta sẽ cho con chìa khóa của Nước Thiên Đàng; bất cứ điều gì con buộc dưới đất, điều đó cũng sẽ buộc ở trên trời; bất cứ điều gì con mở dưới đất, điều đó cũng sẽ mở ở trên trời."

Mateus 16:19

Thật, CHÚA là Đấng xét đoán chúng ta;CHÚA là Đấng cai trị chúng ta;CHÚA là vua chúng ta;Ngài sẽ cứu rỗi chúng ta.

Isaías 33:22

Lạy CHÚA, Ngài thật vĩ đại, quyền năng,Vinh quang, uy nghi và rực rỡ;Lạy CHÚA, vì tất cả trời đất đều thuộc về Ngài;Vương quốc thuộc về NgàiVà Ngài được tôn cao đứng đầu mọi sự.

1 Crônicas 29:11

Vua vinh hiển này là ai?Ấy là CHÚA Vạn Quân.Chính Ngài là vua vinh hiển.Sê-la.

Salmos 24:10

CHÚA sẽ là vuaCai trị toàn cầu.Ngày ấy, duy nhất chỉ có CHÚA,Và duy nhất chỉ có danh Ngài.

Zacarias 14:9

Anh chị em không biết rằng người không công chính sẽ không được thừa hưởng Nước Đức Chúa Trời hay sao? Chớ để bị lừa dối! Những kẻ gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, nữ đồng tính luyến ái, nam đồng tính luyến ái,

trộm cắp, tham lam, say sưa, kẻ hay chửi rủa, lường gạt đều sẽ không được hưởng Nước Đức Chúa Trời.

1 Coríntios 6:9,10

Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ,Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.

Mateus 5:10

Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi.

Lucas 12:32

Phước hạnh và thánh khiết thay là những người được dự phần trong sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế và đồng trị vì với Ngài suốt một ngàn năm.

Apocalipse 20:6

Thật vậy, bây giờ anh chị em không còn là người lạ hay kiều dân nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.

Anh chị em được xây dựng trên nền tảng các sứ đồ và các tiên tri, còn chính Chúa Cứu Thế Giê-su là Đá góc nhà.

Efésios 2:19,20

Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ."

Mateus 19:14

Đức Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo ông, nếu không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra, không một người nào được vào Nước Đức Chúa Trời!

João 3:5

Đức Giê-su đáp: "Thật vậy, Ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!"

João 3:3

Nguyện Vua muôn đời, là Đức Chúa Trời duy nhất, bất diệt và vô hình được tôn kính và vinh quang đời đời. A-men.

1 Timóteo 1:17

Ngài phán: "Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm."

Marcos 1:15

Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.

Mateus 6:33

Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: "Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần."

Mateus 4:17