Reino dos Céus

Thật Ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng còn lớn hơn ông ta.

Từ ngày Giăng Báp-tít giảng dạy cho đến nay, Nước Thiên Đàng bị cưỡng ép dữ dội và những kẻ hung bạo muốn chiếm đoạt nước ấy.

Mateus 11:11,12

Chúa sẽ còn giải thoát ta khỏi mọi điều ác, và đem ta về an toàn trong Nước Thiên Đàng của Ngài. Nguyện xin Ngài được vinh quang đời đời vô cùng A-men.

2 Timóteo 4:18

"Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời.

Mateus 7:21

Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài.

Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.

Hebreus 12:28,29

Thưa anh chị em thân yêu của tôi, xin nghe đây: Không phải Đức Chúa Trời đã chọn người nghèo trong thế gian để làm cho họ giàu có trong đức tin và kế thừa Vương Quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao?

Tiago 2:5

11 Họ sẽ nói về vinh quang nước ChúaVà kể lại quyền năng của Ngài;

12 Để loài người biết các việc quyền năng ChúaVà sự vinh quang huy hoàng của nước Ngài.

13 Nước Chúa còn mãi vô cùng; quyền cai trị của Ngài đến đời đời.CHÚA thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và yêu thương đối với mọi công việc Ngài.

Salmos 145:11-13

Ta cho các con biết: Nhiều người từ phương đông, phương tây sẽ đến và ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong Nước Thiên Đàng.

Mateus 8:11

Vì thế nếu ai hủy bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn nầy và dạy người ta làm như thế, người ấy sẽ là nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng. Nhưng hễ ai làm theo những điều răn ấy và dạy người khác làm nữa, sẽ được kể là lớn trong Nước Thiên Đàng.

Vì Ta nói cho các con biết: Nếu sự công chính của các con không hơn sự công chính của các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, thì các con không thể vào Nước Thiên Đàng được."

Mateus 5:19,20

24 Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: "Nước Thiên Đàng ví như một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

25 Nhưng đang khi mọi người ngủ, kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ruộng lúa của ông rồi bỏ đi.

26 Thế là lúa lớn lên và kết hạt, nhưng đồng thời cỏ lùng cũng xuất hiện.

27 Đầy tớ của chủ nhà đến trình: ‘Thưa chủ, chủ không gieo giống lúa tốt trong ruộng sao? Tại sao lại có cỏ lùng mọc trong ruộng?’

28 Chủ trả lời: ‘Kẻ thù đã làm đấy.’ Các đầy tớ thưa: ‘Chủ muốn chúng tôi đi nhổ cỏ không?’

29 Chủ đáp: ‘Không nên, e rằng khi nhổ cỏ các anh sẽ nhổ cả gốc lúa đi chăng.

30 Cứ để cả lúa lẫn cỏ mọc lên cho đến mùa gặt. Lúc ấy ta sẽ bảo thợ gặt nhổ cỏ trước, bó lại rồi đốt, sau đó sẽ gặt lúa đem trữ trong kho của ta.’"

Mateus 13:24-30

Đức Giê-su kể cho họ một chuyện ngụ ngôn khác: "Nước Thiên Đàng ví như một hạt cải người ta gieo trong vườn.

Hạt cải vốn nhỏ nhất trong tất cả các loại hạt nhưng khi lớn lại to hơn hết các loại rau khác, trở thành cây, chim trời đến làm tổ trên cành."

Mateus 13:31,32

Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ."

Mateus 19:14

47 Nước Thiên Đàng cũng ví như lưới thả xuống biển bắt được đủ mọi loại cá.

48 Khi đầy lưới, người ta kéo lên bờ, ngồi xuống lựa cá tốt bỏ vào thùng, còn cá xấu thì ném đi.

49 Ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Thiên sứ sẽ đến phân cách kẻ ác khỏi người công chính

50 và ném kẻ ác vào lò lửa, nơi đó sẽ có than khóc và rên xiết.

Mateus 13:47-50

Ngài cũng kể thêm một ngụ ngôn khác: "Nước Thiên Đàng ví như chất men một phụ nữ lấy trộn với ba thùng bột cho đến khi tất cả bột dậy lên."

Mateus 13:33

23 Bấy giờ, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ của Ngài: "Thật, Ta bảo các con, người giàu khó vào Nước Thiên Đàng.

24 Ta cũng cho các con biết: Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Đức Chúa Trời."

25 Các môn đệ nghe thế vô cùng kinh ngạc, nên hỏi: "Thế thì ai có thể được cứu rỗi?"

26 Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: "Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả."

Mateus 19:23-26

Lúc ấy, Giăng Báp-tít truyền giảng trong đồng hoang Giu-đê.

Ông kêu gọi: "Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần."

Mateus 3:1,2

Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em sẽ chẳng bao giờ bị vấp ngã.

Nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta sẽ được rộng mở tiếp đón anh chị em.

2 Pedro 1:10,11

Từ lúc ấy, Đức Giê-su bắt đầu truyền giảng: "Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần."

Mateus 4:17

44 "Nước Thiên Đàng ví như kho châu báu chôn giấu trong ruộng. Có một người tìm thấy kho báu đó thì đem giấu. Quá mừng rỡ, người ấy đi bán hết gia tài mình để mua thửa ruộng đó."

45 "Nước Thiên Đàng cũng ví như một thương gia đi tìm ngọc trai quý.

46 Khi tìm được viên ngọc quý giá, liền đi bán hết gia tài để mua viên ngọc ấy.

Mateus 13:44-46

1 Lúc ấy các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: "Ai là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng?"

2 Gọi một đứa bé đến, Ngài để nó đứng giữa các môn đệ,

3 và đáp: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như một đứa bé, các con không thể vào Nước Thiên Đàng được.

4 Vì thế, ai khiêm nhường như đứa bé này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng.

Mateus 18:1-4

Các con hãy cầu nguyện như thế này:‘Lạy Cha chúng con ở trên trời,Danh Cha được tôn thánh,

Nước Cha được đến,Ý Cha được nên,Ở đất như ở trời.

Mateus 6:9,10

Còn Ta, Ta bảo con: "Con là Phê-rơ, Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên vầng đá này và các cửa Âm Phủ sẽ không thắng nổi hội đó.

Ta sẽ cho con chìa khóa của Nước Thiên Đàng; bất cứ điều gì con buộc dưới đất, điều đó cũng sẽ buộc ở trên trời; bất cứ điều gì con mở dưới đất, điều đó cũng sẽ mở ở trên trời."

Mateus 16:18,19

Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con vui lòng ban Nước Đức Chúa Trời cho các con rồi.

Lucas 12:32

3 "Phước cho người nghèo khổ trong tâm linh,Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.

4 Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.

5 Phước cho người khiêm nhu,Vì sẽ được thừa hưởng đất.

6 Phước cho người đói khát sự công chính,Vì sẽ được no đủ.

7 Phước cho người đầy lòng thương,Vì sẽ được thương xót.

8 Phước cho người có lòng trong sạch,Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.

9 Phước cho người hòa giải,Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.

10 Phước cho người vì sự công chính mà bị bắt bớ,Vì Nước Thiên Đàng thuộc về họ.

11 Phước cho các con khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi và vu cáo đủ điều ác vì cớ Ta.

12 Hãy hân hoan, mừng rỡ, các con sẽ được trọng thưởng ở trên trời vì người ta cũng đã bắt bớ các tiên tri của Chúa trước các con như thế."

Mateus 5:3-12

Nhưng rồi dân thánh của Đấng Tối Cao sẽ nhận lãnh vương quốc và nắm giữ vương quyền đời đời mãi mãi.’

Daniel 7:18

Hãy đi, truyền giảng rằng: ‘Nước Thiên Đàng đã đến gần.’

Mateus 10:7

Anh chị em phải biết rõ điều này: mọi kẻ gian dâm, ô uế hoặc tham lam, vì tham lam là thờ thần tượng, đều không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Chúa Cứu Thế và của Đức Chúa Trời.

Efésios 5:5

36 Sau khi Đức Giê-su rời khỏi đám đông đi vào nhà, các môn đệ đến thưa: "Xin Thầy giải thích cho chúng con rõ ngụ ngôn cỏ lùng trong ruộng."

37 Ngài phán: "Người gieo giống tốt là Con Người.

38 Ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con dân Nước Đức Chúa Trời, cỏ lùng là con cái quỷ vương.

39 Kẻ thù gieo cỏ là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là thiên sứ.

40 Như cỏ bị nhổ và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng như thế.

41 Con Người sẽ sai thiên sứ nhặt khỏi vương quốc Ngài tất cả những kẻ gây tội ác và những kẻ phạm pháp,

42 rồi ném chúng vào lò lửa, là nơi đầy tiếng than khóc và rên xiết.

43 Còn người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy lắng nghe."

Mateus 13:36-43