Descansar no Senhor

CHÚA đáp: "Chính Ta sẽ đi với con và sẽ cho con được an nghỉ."

Êxodo 33:14

11 CHÚA phán: "Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng.

12 Khi các ngươi kêu cầu Ta, khi các ngươi đến với Ta và nài khẩn Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi.

13 Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."

Jeremias 29:11-13

CHÚA nhân từ đối với người trông đợi Ngài,Đối với người tìm kiếm Ngài.

Tốt thay cho người yên lặng hy vọng nơiSự cứu giúp từ CHÚA!

Lamentações 3:25,26

Hãy yên lặng trước mặt CHÚA và chờ đợi Ngài.Chớ phiền lòng vì kẻ phát đạt theo đường lối mình,Hoặc vì người thực hiện những mưu ác.

Salmos 37:7

Chính vì lý do đó mà ta chịu khổ như ngày nay. Tuy nhiên, ta chẳng bao giờ hổ thẹn vì ta biết Đấng ta đang tin, chắc chắn Ngài thừa khả năng bảo vệ điều ta ủy thác cho đến Ngày Phán Xét sau cùng.

2 Timóteo 1:12

Sự bình an của Đức Chúa Trời, là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:7

Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh chị em.

1 Pedro 5:7

Hãy run sợ và chớ phạm tội.Khi nằm trên giường,Hãy suy gẫm trong lòng và im lặng.Sê la.

Salmos 4:4

Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài.Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài.Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta.Sê-la

Salmos 62:8

28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ.

29 Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn,

30 vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng."

Mateus 11:28-30

Phước cho người tin cậy CHÚA,Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình.

Người ấy giống như cây trồng gần nước,Đâm rễ bên dòng sông,Không sợ nắng hạ đến,Lá vẫn xanh tươi,Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo,Không ngừng ra trái.

Jeremias 17:7,8

Nhưng ai trông cậy nơi CHÚASẽ được phục hồi sức mới,Cất cánh bay cao như chim phượng hoàng;Chạy mà không mệt nhọc,Đi mà không kiệt sức.

Isaías 40:31

Hãy yên lặng và biết rằng chính Ta là Đức Chúa Trời.Ta sẽ được tán dương giữa các nướcVà được tôn cao trên đất.

Salmos 46:10

Vua nói với người Giu-đa: "Chúng ta hãy xây dựng những thành này, xây tường chung quanh, dựng tháp canh, cổng và then cài vì đất nước vẫn thuộc về chúng ta. Vì chúng ta đã tìm kiếm CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta; chúng ta đã tìm kiếm Ngài nên Ngài ban cho chúng ta bình an mọi bề." Như thế họ xây dựng và thịnh vượng.

2 Crônicas 14:7

Tôi kiên nhẫn trông đợi CHÚA,Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cứu của tôi.

Salmos 40:1

Hãy trông cậy nơi CHÚA,Hãy vững lòng và can đảm lên.Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.

Salmos 27:14

Công việc của công chính sẽ là sự bình an,Kết quả của công chính sẽ là yên tĩnh và tin cậy muôn đời.

Isaías 32:17

Đang khi đi xuống ven thành, ông Sa-mu-ên nói với Sau-lơ: "Con bảo đầy tớ con đi trước chúng ta đi." Đầy tớ đi qua trước. Ông Sa-mu-ên bảo tiếp: "Bây giờ, con hãy dừng lại đây, để ta truyền cho con lời của Đức Chúa Trời."

1 Samuel 9:27

Người nào có tâm trí kiên định,Ngài ban cho sự bình an hoàn toànVì người tin cậy nơi Ngài.

Isaías 26:3

Hãy trao gánh nặng mình cho CHÚA,Chính Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.Ngài sẽ không bao giờ để người công chính bị rúng động.

Salmos 55:22

Vì CHÚA, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên phán như vầy:"Các ngươi sẽ được giải cứu nhờ quay trở lại và yên nghỉ.Các ngươi sẽ được sức mạnh nhờ yên lặng và tin cậy.Nhưng các ngươi không muốn như thế.

Isaías 30:15