Seguir a Jesus

Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế.

Efésios 4:15

28 Phê-rơ phân trần: "Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ tất cả để theo Thầy."

29 Đức Giê-su đáp: "Ta quả quyết cùng các con, không một người nào vì Ta và Phúc Âm từ bỏ gia đình, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất,

30 mà chẳng lãnh được trong đời này gấp trăm lần nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con và ruộng đất, cùng sự bắt bớ và sự sống vĩnh phúc.

31 Nhưng nhiều người ở hàng đầu sẽ xuống cuối và người cuối sẽ lên đầu."

Marcos 10:28-31

Đức Giê-su lại phán: "Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống."

João 8:12

21 Bởi việc này mà anh chị em được kêu gọi, vì Chúa Cứu Thế đã chịu khổ để làm gương cho anh chị em, hầu cho anh chị em theo bước chân Ngài.

22 "Ngài không hề phạm tội,Và nơi miệng Ngài không hề có lời dối trá nào."

23 Khi họ lăng nhục Ngài, Ngài không hề rủa lại; khi Ngài chịu khổ, Ngài không hăm dọa. Ngài phó thác chính mình Ngài cho Đấng xét đoán công bình.

1 Pedro 2:21-23

Qua ngày sau, Đức Giê-su quyết định lên miền Ga-li-lê. Gặp Phi-líp, Ngài bảo: "Anh hãy theo Ta!"

João 1:43

Các ngươi phải tuân theo các sắc lệnh Ta và giữ gìn quy luật Ta. Hãy tuân theo chúng. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Levítico 18:4

"Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và chính mạng sống mình, thì không thể nào làm môn đệ Ta.

Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta cũng không thể nào làm môn đệ Ta!"

Lucas 14:26,27

Ngài bảo: "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các người trở nên tay đánh lưới cứu người."

Họ liền bỏ chài lưới, đi theo Ngài.

Mateus 4:19,20

Người nào phục vụ Ta thì phải theo Ta. Ta ở đâu thì kẻ phục vụ Ta cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Ta sẽ được Cha Ta quý trọng.

João 12:26

57 Khi đang đi đường, một người thưa với Ngài: "Thầy đi đâu, con sẽ theo đó!"

58 Đức Giê-su đáp: "Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu!"

59 Ngài bảo một người khác: "Con hãy theo Ta!" Nhưng người ấy thưa: "Xin cho phép con đi chôn cất cha con trước đã!"

60 Ngài tiếp: "Con hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ! Còn con, hãy đi truyền giảng Nước Đức Chúa Trời!"

61 Một người khác thưa: "Lạy Chúa, con sẽ theo Chúa, nhưng trước hết xin cho phép con về từ giã người nhà trước đã!"

62 Đức Giê-su đáp: "Ai đã tra tay cầm cày, còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với Nước Đức Chúa Trời!"

Lucas 9:57-62

Kế đó, Đức Giê-su phán với các môn đệ: "Nếu người nào muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo Ta.

Mateus 16:24

Ra khỏi đó Đức Giê-su thấy một người tên Ma-thi-ơ đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài bảo: "Hãy theo Ta." Người đứng dậy đi theo Ngài.

Mateus 9:9