Temor

Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan,Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

Provérbios 15:33

Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA.Hãy run rẩy mà vui mừng.

Salmos 2:11

CHÚA cai trị,Muôn dân hãy run sợ;Ngài ngự trên các Chê-ru-bim,Trái đất rung chuyển.

Salmos 99:1

CHÚA phán:"Ta đây, sao các ngươi chẳng kính sợ?Sao các ngươi chẳng run rẩy trước mặt Ta?Ta là Đấng lấy cát làm bờ cõi biển,Làm ranh giới đời đời,Biển không thể vượt qua.Sóng cuồn cuộn cũng chẳng làm gì được.

Jeremias 5:22

Hỡi những người kính sợ CHÚA, hãy tin cậy nơi CHÚA;Vì chính Ngài là sự giúp đỡ và thuẫn che chở các ngươi.

Salmos 115:11

Ha-lê-lu-gia!Phước cho người nào kính sợ CHÚA;Rất thích làm theo các điều răn của Ngài.

Salmos 112:1

Chớ khôn ngoan theo mắt mình,Nhưng hãy kính sợ CHÚA và tránh điều ác.

Ấy sẽ là sự chữa bệnh cho thân thể con,Và bổ dưỡng cho xương cốt con.

Provérbios 3:7,8

Duyên là giả dối, sắc là hư không;Nhưng người đàn bà nào kính sợ CHÚA đáng được khen ngợi.

Provérbios 31:30

Cả trái đất hãy kính sợ CHÚA,Cả nhân loại hãy khiếp sợ Ngài.

Salmos 33:8

Thân thể tôi run rẩy vì sợ hãi Chúa,Tôi cũng sợ sự phán xét của Ngài.

Salmos 119:120

Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA,Là giàu có, vinh dự và sự sống.

Provérbios 22:4

Không một ai bầy tỏ quyền năng phi thường hay làm những việc vĩ đại đáng kinh sợ như công việc Môi-se đã làm trước mắt toàn dân Y-sơ-ra-ên.

Deuteronômio 34:12