Temor de Deus

Bởi vậy, vì chúng ta được hưởng một vương quốc không thể nào rúng động, nên ta hãy ghi ơn và hãy lấy lòng kính sợ, tôn kính mà phục vụ Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài.

Vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.

Hebreus 12:28,29

Lạy Chúa, ai không kính sợ NgàiVà tôn vinh danh Ngài?Vì Ngài là Đấng duy nhất thánh khiếtTất cả các dân tộc đều sẽ đếnVà thờ phụng trước mặt Ngài.Vì các hành động công minh của Ngài đã được biểu lộ!"

Apocalipse 15:4

Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả linh hồn lẫn thân thể nơi hỏa ngục.

Mateus 10:28

Phải vâng theo các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em, đi theo đường lối Ngài và yêu kính Ngài.

Deuteronômio 8:6

Vua nói với các thẩm phán: "Hãy cẩn thận trong công việc của mình vì các ngươi không phải nhân danh người phàm để xét xử nhưng nhân danh CHÚA và Ngài sẽ ở cùng các ngươi khi các ngươi định án.

Vậy, phải kính sợ CHÚA, hãy cẩn thận trong công việc xét xử vì đối với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ không có bất công, thiên vị hay nhận của hối lộ."

2 Crônicas 19:6,7

Anh chị em yêu dấu, vì chúng ta có những lời hứa như thế, hãy thanh tẩy chính mình cho sạch những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh, hãy hoàn thành sự thánh hóa trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời.

2 Coríntios 7:1

Thà có ít của cải nhưng kính sợ CHÚAHơn là nhiều châu báu mà bối rối kèm theo.

Provérbios 15:16

Con đã nghe hết mọi lời khuyên dạy rồi.Tóm lại,Hãy kính sợ Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn Ngài,Vì đó là bổn phận của mọi người.

Eclesiastes 12:13

Kính sợ CHÚA là khởi đầu của sự khôn ngoan.Tất cả những ai làm theo các mạng lệnh Ngài được nhiều sáng suốt.Nguyện lời ca ngợi Ngài còn đến đời đời.

Salmos 111:10

CHÚA hỏi Sa-tan: "Ngươi có để ý Gióp, tôi tớ Ta không? Khắp thế giới không ai bằng Gióp, một người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác."

Jó 1:8

Ngài là Vua của các nước,Ai mà không kính sợ Ngài?Vì Ngài đáng được tôn kính,Vì giữa hết thảy các bật hiền triết trong các nước,Giữa hết thảy các bậc vua chúa,Không ai giống như Ngài!

Jeremias 10:7

Ở đâu có nhiều mộng mị, đó có nhiều điều hư không, và nhiều lời. Phần con, phải kính sợ Đức Chúa Trời.

Eclesiastes 5:7

Ôi, nếu lòng họ cứ kính sợ Ta và luôn vâng giữa mọi điều răn Ta, họ và con cháu họ sẽ được phước mãi mãi!

Deuteronômio 5:29