Temor do Senhor

Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao!Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.

Hỡi các thánh, hãy kính sợ CHÚA.Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì.

Salmos 34:8,9

Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ CHÚA,Là giàu có, vinh dự và sự sống.

Provérbios 22:4

Đừng rủa người điếc cũng đừng để đá làm vấp chân trước người mù, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA.

Levítico 19:14

Ta bảo các con, những bạn thân của Ta: ‘Đừng sợ những kẻ giết thân xác rồi sau đó không làm gì được nữa.

Nhưng Ta sẽ bảo cho các con phải sợ ai: Hãy sợ Đấng sau khi giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Phải, Ta bảo các con, hãy sợ Đấng ấy!’

Lucas 12:4,5

CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em là Đấng anh chị em phải theo, Chúa là Đấng anh chị em phải tôn thờ. Anh chị em phải giữ các điều răn của Chúa, vâng lời Ngài, phục vụ Ngài và giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ngài.

Deuteronômio 13:4

Kính sợ CHÚA sẽ gia tăng ngày tháng,Nhưng năm thọ của kẻ ác sẽ bị cắt ngắn đi.

Provérbios 10:27

11 Hỡi các con, hãy đến nghe ta,Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA.

12 Ai là người khao khát sống,Thích được trường thọ để thấy phước lành.

13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi lời độc ác,Và môi mình khỏi lời gian dối.

14 Hãy lánh điều dữ và làm điều lành,Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.

Salmos 34:11-14

Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA.Hãy run rẩy mà vui mừng.

Salmos 2:11

Nhờ tình yêu thương và chân lý tội lỗi được chuộc;Vì sự kính sợ CHÚA người ta tránh điều ác.

Provérbios 16:6

Kính sợ CHÚA là khởi đầu của sự khôn ngoan.Tất cả những ai làm theo các mạng lệnh Ngài được nhiều sáng suốt.Nguyện lời ca ngợi Ngài còn đến đời đời.

Salmos 111:10

Sự kính sợ CHÚA giáo huấn một người trở thành khôn ngoan,Và khiêm nhường đi trước sự vinh dự.

Provérbios 15:33

Đừng lợi dụng nhau, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi.

Levítico 25:17

Sự kính sợ CHÚA là nguồn sự sống,Để tránh cạm bẫy sự chết.

Provérbios 14:27

9 Sự kính sợ CHÚA là trong sạch,Hằng còn mãi mãi.Phán quyết của CHÚA là chân thật,Tất cả đều công chính.

10 Các điều ấy quý hơn vàng,Hơn cả vàng ròng,Ngọt hơn mật,Hơn cả mật chảy từ tàng ong.

11 Hơn thế nữa, tôi tớ Ngài được các điều ấy giáo huấn,Người nào tuân giữ lấy, được phần thưởng lớn.

Salmos 19:9-11

Ngài phán với loài người:"Kính sợ Chúa, chính đó là khôn ngoan,Lìa bỏ điều ác, chính đó là thông sáng."

Jó 28:28

Phước cho người nào luôn luôn kính sợ Chúa;Nhưng kẻ có lòng chai đá sẽ rơi vào tai họa.

Provérbios 28:14

Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan;Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt.

Provérbios 9:10

Vậy, phải kính sợ CHÚA, hãy cẩn thận trong công việc xét xử vì đối với CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, sẽ không có bất công, thiên vị hay nhận của hối lộ."

2 Crônicas 19:7

Nếu một người đồng hương vì quá nghèo mà không thể tự nuôi sống được, các ngươi phải giúp đỡ người ấy như giúp đỡ một ngoại kiều hay một người tạm trú, để người ấy có thể tiếp tục sống với các ngươi.

Không được cho vay để lấy lãi, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời để cho người đồng hương có thể sống với các ngươi.

Levítico 25:35,36

Phải vâng theo các mạng lệnh của CHÚA, Đức Chúa Trời anh chị em, đi theo đường lối Ngài và yêu kính Ngài.

Deuteronômio 8:6