Vaso

Dầu vậy, lạy CHÚA, Ngài là cha chúng tôi.Chúng tôi là đất sét, Ngài là thợ gốm.Tất cả chúng tôi là công việc của tay Ngài.

Isaías 64:8

Trong một ngôi nhà lớn không phải chỉ có những đồ vật bằng vàng và bạc, nhưng cũng có đồ vật bằng gỗ, bằng sành nữa; có thứ dùng cho việc sang, cũng có thứ dùng cho việc bình thường.

Nếu ai tẩy mình cho sạch những điều gian ác vừa kể ở trên thì sẽ trở nên một đồ vật dùng cho việc sang, dành riêng cho chủ xử dụng. Người đó được thánh hóa, có ích cho chủ, và được chuẩn bị sẵn sàng để làm mọi việc lành.

2 Timóteo 2:20,21

Khốn cho kẻ cãi lại Đấng tạo ra mình.Một chậu sành giữa những đồ sành từ đất?Đất sét có hỏi người thợ nặn nên mình:‘Ông làm gì vậy?’Hoặc: ‘Vật ông làm ra không có cán!’

Isaías 45:9

Chúng tôi chứa đựng bảo vật này trong những bình đất để bày tỏ quyền năng vô hạn đến bởi Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.

2 Coríntios 4:7

"Hỡi những kẻ chăn bầy, hãy than khóc, hãy kêu la,Hỡi các chủ đàn chiên, hãy lăn lộn!Vì đã đến ngày các ngươi phải vào lò sát sinh,Các ngươi sẽ ngã gục như cừu đực chọn lọc.

Jeremias 25:34

Môi miệng vồn vã nhưng tấm lòng gian ác,Khác nào cặn bạc tráng bình đất.

Provérbios 26:23

Tay Chúa đã nắn và tạo nên con,Nhưng nay Ngài quay lại hủy diệt con!

Xin Chúa nhớ rằng Ngài đã nhồi nắn con như đồ gốm.Lẽ nào Ngài bóp nát con thành đất bùn?

Jó 10:8,9

Các ngươi thật ngược đời.Thợ gốm mà coi như đất sét!Đồ vật có nên nói với người làm ra mình:"Người không làm ra tôi,"Hay đồ gốm nói với thợ gốm rằng:"Người không hiểu."

Isaías 29:16

Hỡi người, ngươi là ai mà dám đối đáp nghịch với Đức Chúa Trời? Có thể nào vật được nắn lên nói với người nắn nên nó: Tại sao ông nắn tôi nên như thế này?

Hay người thợ gốm không có quyền từ cùng một đống đất sét mà nắn nên bình này dùng cho việc sang, bình kia dùng cho việc hèn sao?

Romanos 9:20,21

1 Đây là lời CHÚA phán với Giê-rê-mi:

2 "Con hãy đi xuống lò gốm, tại đó Ta sẽ cho con nghe lời Ta."

3 Tôi đi xuống lò gốm, gặp người thợ gốm đang làm tại bàn xoay.

4 Khi nào bình đang nắn bị hỏng, như thường xảy ra với đất sét trong tay người thợ gốm, anh nắn lại một bình khác, vừa ý mình.

5 CHÚA phán với tôi:

6 "Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể nào đối xử với các ngươi như người thợ gốm này sao?" CHÚA phán: "Này, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi ở trong tay Ta như đất sét trong tay người thợ gốm.

Jeremias 18:1-6

Ôi, con cái quý chuộng của Si-ôn,Đáng giá ngàn vàng.Nhưng nay coi như đồ sành,Việc làm của tay người thợ gốm!

Lamentações 4:2