Vitória

Vì thế, hãy nhận lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời để anh chị em có thể chống cự nổi trong ngày gian khổ và sau khi thực hiện mọi sự, anh chị em đứng vững.

Efésios 6:13

CHÚA phán bảo Giô-suê: "Con đừng sợ chúng nó; Ta đã giao nạp chúng nó vào tay con. Không ai trong chúng nó chống lại con được đâu."

Josué 10:8

Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta?

Romanos 8:31

Vì người công chính dù bị ngã bảy lần, người cũng sẽ đứng dậy,Nhưng những kẻ ác sẽ bị tai họa lật đổ.

Provérbios 24:16

Ngựa được trang bị cho ngày chiến trận,Nhưng chiến thắng thuộc về CHÚA.

Provérbios 21:31

vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh em sẽ đi với anh em, tiến đánh quân thù thay anh em và cho anh em chiến thắng."

Deuteronômio 20:4

Hàng ngàn người sẽ gục ngã bên cạnh ngươi,Hàng vạn người ngã bên phải ngươi,Nhưng tai họa sẽ không đến gần ngươi.

Salmos 91:7

55 Hỡi sự chết, chiến thắng của mày ở đâu?Hỡi sự chết, nọc độc của mày ở đâu?

56 Nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là Kinh Luật.

57 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

1 Coríntios 15:55-57

Vì không phải nhờ gươm mà họ chiếm được xứ,Cũng không phải bởi cánh tay mình mà họ chiến thắng.Nhưng nhờ tay phải Ngài, bởi cánh tay Ngài,Nhờ ánh sáng của mặt Ngài, vì Ngài quý mến họ.

Chính Ngài là vua của tôi, Đức Chúa Trời tôi.Xin Ngài ra lệnh cứu Gia-cốp.

Salmos 44:3,4

vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta.

1 João 5:4

Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chiến thắngVì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi.

Salmos 108:13

37 Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38 Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai, các năng lực,

39 bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Romanos 8:37-39

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.

Filipenses 4:13