Números 25

1 Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete --

2 die het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi; en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode.

3 So het Israel hom dan gekoppel aan Ba„l-Peor, en die toorn van die HERE het teen Israel ontvlam.

4 Toe sê die HERE vir Moses: Neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die HERE, sodat die toorngloed van die HERE van Israel afgewend kan word.

5 Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê: Slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baäl-Peor gekoppel het.

6 En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses en voor die oë van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms.

7 Toe P¡nehas, die seun van Ele sar, die seun van die priester A„ron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem

8 en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou.

9 En die wat deur die plaag gesterf het, was vier en twintig duisend.

10 Toe het die HERE met Moses gespreek en gesê:

11 P¡nehas, die seun van Ele sar, die seun van die priester A„ron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat Ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie.

12 Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond,

13 en dit sal vir hom en sy nageslag n hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het.

14 En die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri, die seun van Salu, owerste van 'n familie van die Simeoniete.

15 En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan is, was Kosbi, die dogter van Sur. Hy was stamhoof van 'n familie in M¡dian.

16 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesê:

17 Behandel die Midianiete as vyand en verslaan hulle,

18 want hulle het julle as vyand behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van M¡dian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is.

1 א וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב

2 ב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן

3 ג ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל

4 ד ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל

5 ה ויאמר משה אל שפטי ישראל  הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור

6 ו והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד

7 ז וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו

8 ח ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם--את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל

9 ט ויהיו המתים במגפה--ארבעה ועשרים אלף  {פ}

10 י וידבר יהוה אל משה לאמר

11 יא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי

12 יב לכן אמר  הנני נתן לו את בריתי שלום

13 יג והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם--תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל

14 יד ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית--זמרי בן סלוא  נשיא בית אב לשמעני

15 טו ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור  ראש אמות בית אב במדין הוא  {פ}

16 טז וידבר יהוה אל משה לאמר

17 יז צרור את המדינים והכיתם אותם

18 יח כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור