Protecção e Segurança

17 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.

18 En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.

19 Deur julle volharding moet julle jul lewe in besit kry.

Lucas 21:17-19

17 Die perd help niks vir die oorwinning en red nie deur sy groot krag nie.

18 Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag;

19 om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood.

Salmos 33:17-19

en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom.

1 João 3:22

Maar die Here is getrou; Hy sal julle versterk en bewaar van die Bose.

2 Tessalonicenses 3:3

Daar sal Ek vir Dawid 'n horing laat uitspruit; Ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei.

Ek sal sy vyande met skaamte beklee, maar op hom sal sy kroon skitter.

Salmos 132:17,18

Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die HERE.

Provérbios 21:31

Die HERE sal dit vir my voleindig! U goedertierenheid, HERE, is tot in ewigheid: laat nie vaar die werke van u hande nie!

Salmos 138:8

As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.

Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word; want die mond van die HERE het dit gespreek.

Isaías 1:19,20

Geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val.

Provérbios 13:6

Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil.

Salmos 62:2

Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie. Sela.

Salmos 3:3

En doen my insettinge en onderhou my verordeninge en doen dit, dat julle veilig kan woon in die land.

Levítico 25:18

En Hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg.

Salmos 9:9

Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde.

Salmos 55:22

Want 'n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God as om te woon in die tente van goddeloosheid.

Salmos 84:11

'n Bedevaartslied. Van Salomo. As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.

Salmos 127:1

Jod. Vrees die HERE, o sy heiliges, want die wat Hom vrees, het geen gebrek nie.

Salmos 34:10

U geregtigheid bedek ek nie binne-in my hart nie; van u trou en u heil spreek ek; u goedertierenheid en u trou verberg ek nie vir die groot vergadering nie.

Salmos 40:11

'n Psalm van Dawid. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer --

my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp.

Salmos 144:1,2

Die Naam van die HERE is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.

Provérbios 18:10

Al val daar duisend aan jou sy en tien duisend aan jou regterhand -- na jou sal dit nie aankom nie.

Salmos 91:7

Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.

João 17:15

o Liefhebbers van die HERE, haat die kwaad! Hy bewaar die siele van sy gunsgenote, Hy red hulle uit die hand van die goddelose.

Salmos 97:10

Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie; maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die Bose het geen vat op hom nie.

1 João 5:18

Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

Salmos 118:8

Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.

Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Mateus 7:7,8

Pe. U maak u hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae.

Salmos 145:16

Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?

Hebreus 13:6

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Efésios 6:11

En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons.

Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word.

João 17:11,12

'n Gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek.

Salmos 16:1

Verklaar hulle skuldig, o God! Laat hulle val deur hul planne; dryf hulle weg oor die menigte van hul oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U.

Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat u Naam liefhet. [ (Psalms 5:13) Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. ]

Salmos 5:11,12

U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard.

Salmos 144:10

Die HERE sal vir julle stry, en julle moet stil wees.

Êxodo 14:14

Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard; die deel van die jakkalse sal hulle word. [ (Psalms 63:12) Maar die koning sal bly wees in God; elkeen wat by Hom sweer, sal hom beroem; want die mond van die leuensprekers sal gestop word. ]

Salmos 63:11

Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Provérbios 4:23

8 Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof My, en julle sê: Waarin het ons U beroof? In die tiendes en die offergawe.

9 Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle My, julle, die hele nasie!

10 Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie.

Malaquias 3:8-10

Die ewige God is 'n woning, en onder -- ewige arms; en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê: Verdelg!

Deuteronômio 33:27

'n Psalm van Dawid. Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees? Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?

Salmos 27:1

en Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel

deurdat Hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar;

Provérbios 2:6-8

7 Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.

8 Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.

9 U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.

Salmos 21:7-9

Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. Met sopraanstemme. 'n Lied.

Salmos 46:1

Want met U loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur.

Salmos 18:30

Die regverdige eet totdat hy versadig is; maar die maag van die goddelose ly gebrek.

Provérbios 13:25

Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God, en hulle is vrolik met blydskap.

Sing tot eer van God, psalmsing tot eer van sy Naam, vul die pad op vir Hom wat deur die woestynvlaktes ry: HERE is sy Naam; en jubel voor sy aangesig!

Salmos 68:4,5

1 'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom?

2 My hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

3 Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan nie sluimer nie.

4 Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.

5 Die HERE is jou Bewaarder; die HERE is jou skaduwee aan jou regterhand.

6 Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie.

7 Die HERE sal jou bewaar vir elke onheil; jou siel sal Hy bewaar.

8 Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid.

Salmos 121:1-8

Tau. Die onheil maak die goddelose dood; en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. [ (Psalms 34:23) Die HERE verlos die siel van sy knegte; en almal wat by Hom skuil, hoef nie te boet nie. ]

Salmos 34:22

Elke woord van God is gelouter; Hy is 'n skild vir die wat by Hom skuil.

Provérbios 30:5

Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.

Isaías 54:17

Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Efésios 6:11,12

Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.

Salmos 16:8

Laat dit U dan nou behaag en seën die huis van u kneg, sodat dit vir ewig voor u aangesig kan wees; want U, Here HERE, het dit gespreek, en deur u seën sal die huis van u kneg vir ewig geseënd wees.

2 Samuel 7:29

Soos voëls wat fladder, so sal die HERE van die leërskare Jerusalem beskut, beskut en red, verskoon en bevry.

Isaías 31:5

leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.

Isaías 1:17

Want wie is God buiten die HERE, en wie 'n rots buiten onse God?

2 Samuel 22:32

Die HERE is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.

Naum 1:7

Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. [ (Psalms 4:9) Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o HERE, alleen laat my in veiligheid woon. ]

Salmos 4:8

Van Benjamin het hy gesê: Die beminde van die HERE -- hy sal veilig by Hom woon; Hy beskerm hom die hele dag en woon tussen sy berghange.

Deuteronômio 33:12

Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.

Salmos 91:4

Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.

1 Timóteo 6:10

Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.

Mateus 6:8

Bet. Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,

Salmos 37:3

1 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom.

3 Baie sê van my: Daar is geen heil vir hom by God nie. Sela.

4 Maar U, HERE, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.

5 Luid roep ek die HERE aan, en Hy verhoor my van sy heilige berg. Sela.

6 Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die HERE ondersteun my.

Salmos 3:1-6

U het opgeklim na die hoogte, U het gevangenes weggevoer, U het geskenke geneem onder die mense; ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o HERE God!

Salmos 68:19

En Ek sal hulle en die plekke rondom my heuwel tot 'n seën maak en die stortreën laat val op sy tyd; stortreëns van seën sal dit wees.

Ezequiel 34:26

'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie.

Salmos 23:1

U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U.

Isaías 26:3

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Mateus 6:33

Hy leer my hande om oorlog te voer, sodat my arms 'n koperboog span.

Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak.

Salmos 18:35,36

En Dawid het wagposte in Aram-Damaskus uitgesit, sodat die Arameërs Dawid se belastingpligtige knegte was; en die HERE het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het.

2 Samuel 8:6

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het.

1 João 5:14,15

Noen. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie.

Salmos 37:25

En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Filipenses 4:19

Die HERE is v¡r my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?

Salmos 118:6

6 Ek roep U aan, want U verhoor my, o God! Neig u oor tot my, luister na my woord!

7 Maak u gunsbewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teëstanders!

8 Bewaar my soos 'n oogappel; verberg my in die skaduwee van u vleuels

9 teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring.

Salmos 17:6-9

7 wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die HERE maak die gevangenes los.

8 Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.

9 Die HERE behoed die vreemdelinge; Hy rig wees en weduwee weer op; maar die weg van die goddelose maak Hy krom.

Salmos 146:7-9

Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

Mag die HERE u verhoor in die dag van benoudheid! Mag die Naam van die God van Jakob u beskerm!

Salmos 20:1,2

want die HERE sal jou vertroue wees, en Hy sal jou voet bewaar vir die strik.

Provérbios 3:26

Sjin. Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek.

Tau. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek.

Salmos 25:20,21

6 Die HERE bewaar die eenvoudiges; ek het swak geword, maar Hy het my gehelp.

7 My siel, keer terug tot jou rus; want die HERE het goed aan jou gedoen.

8 Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling.

9 Ek sal wandel voor die aangesig van die HERE in die lande van die lewendes.

Salmos 116:6-9

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.

Amós 3:7

U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.

Salmos 119:114

Hy wat in opregtheid wandel, wandel veilig, maar hy wat sy weë krom maak, word bekend.

Provérbios 10:9

As 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom; maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf.

Provérbios 27:12

En Hy sê vir hulle: Toe Ek julle uitgestuur het sonder beurs en reissak en skoene, het julle iets kortgekom? En hulle antwoord: Niks nie.

Lucas 22:35

Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige.

Ek sal tot die HERE sê: My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou.

Salmos 91:1,2

Want wysheid is 'n beskutting, geld is 'n beskutting; maar die voordeel van kennis is: die wysheid hou die besitter daarvan in die lewe.

Eclesiastes 7:12

So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, bepaal dat hulle van die evangelie moet lewe.

1 Coríntios 9:14

In die vrees van die HERE lê 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees.

Provérbios 14:26

En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo.

Mateus 21:22

Sajin. Hierdie ellendige het geroep, en die HERE het gehoor, en Hy het hom uit al sy benoudhede verlos.

Salmos 34:7

Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild;

Salmos 33:20

En Ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie.

Gênesis 9:11

U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.

Salmos 32:7

Hulle swerwe rond om voedsel te soek; as hulle nie versadig word nie, vertoef hulle die hele nag.

Salmos 59:16

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Filipenses 4:13

Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.

1 Tessalonicenses 5:6

Want Ek verkwik die vermoeide siel en elke kwynende siel versadig Ek.

Jeremias 31:25

As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Mateus 7:11

29 Word twee mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie? En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.

30 En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.

31 Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies.

Mateus 10:29-31

Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die HERE jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.

Deuteronômio 31:6

Daar mag by jou geen vreemde god wees nie, en voor 'n uitlandse god mag jy jou nie neerbuig nie.

Salmos 81:10

Want U, HERE, is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak.

Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie;

Salmos 91:9,10

en tot die ouderdom toe is k dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; k het dit gedoen, en k sal julle opneem, en k sal dra en red.

Isaías 46:4

Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.

Tiago 4:7

Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God v¡r ons is, wie kan teen ons wees?

Romanos 8:31