Êxodo 21

1 א ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

2 ב כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת--יצא לחפשי חנם

3 ג אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו

4 ד אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות--האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו

5 ה ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי

6 ו והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם {ס}

7 ז וכי ימכר איש את בתו לאמה--לא תצא כצאת העבדים

8 ח אם רעה בעיני אדניה אשר לא (לו) יעדה--והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה

9 ט ואם לבנו ייעדנה--כמשפט הבנות יעשה לה

10 י אם אחרת יקח לו--שארה כסותה וענתה לא יגרע

11 יא ואם שלש אלה--לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף  {ס}

12 יב מכה איש ומת מות יומת

13 יג ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו--ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה {ס}

14 יד וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה--מעם מזבחי תקחנו למות {ס}

15 טו ומכה אביו ואמו מות יומת {ס}

16 טז וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת {ס}

17 יז ומקלל אביו ואמו מות יומת {ס}

18 יח וכי יריבן אנשים--והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב

19 יט אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו--ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא  {ס}

20 כ וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו--נקם ינקם

21 כא אך אם יום או יומים יעמד--לא יקם כי כספו הוא {ס}

22 כב וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון--ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים

23 כג ואם אסון יהיה--ונתתה נפש תחת נפש

24 כד עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל

25 כה כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה {ס}

26 כו וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו--ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו

27 כז ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל--לחפשי ישלחנו תחת שנו {פ}

28 כח וכי יגח שור את איש או את אשה ומת--סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי

29 כט ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה--השור יסקל וגם בעליו יומת

30 ל אם כפר יושת עליו--ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו

31 לא או בן יגח או בת יגח--כמשפט הזה יעשה לו

32 לב אם עבד יגח השור או אמה--כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל {ס}

33 לג וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר--ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור

34 לד בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו {ס}

35 לה וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת--ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון

36 לו או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו--שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו {ס} [ (Exodus 21:37) לז כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו--חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה ]