Jó 16

1 א ויען איוב ויאמר br

2 ב שמעתי כאלה רבות    מנחמי עמל כלכם br

3 ג הקץ לדברי-רוח    או מה-ימריצך כי תענה br

4 ד גם אנכי--    ככם אדברה br לו יש נפשכם תחת נפשי--    אחבירה עליכם במלים br ואניעה עליכם    במו ראשי br

5 ה אאמצכם במו-פי    וניד שפתי יחשך br

6 ו אם-אדברה לא-יחשך כאבי    ואחדלה מה-מני יהלך br

7 ז אך-עתה הלאני    השמות כל-עדתי br

8 ח ותקמטני לעד היה    ויקם בי כחשי בפני יענה br

9 ט אפו טרף וישטמני--חרק עלי בשניו    צרי ילטש עיניו לי br

10 י פערו עלי בפיהם--בחרפה הכו לחיי    יחד עלי יתמלאון br

11 יא יסגירני אל אל עויל    ועל-ידי רשעים ירטני br

12 יב שלו הייתי ויפרפרני--    ואחז בערפי ויפצפצני br ויקימני לו    למטרה br

13 יג יסבו עלי רביו--    יפלח כליותי ולא יחמל br ישפך לארץ    מררתי br

14 יד יפרצני פרץ על-פני-פר ץ    ירץ עלי כגבור br

15 טו שק תפרתי עלי גלדי    ועללתי בעפר קרני br

16 טז פני חמרמרה (חמרמרו) מני-בכי    ועל עפעפי צלמות br

17 יז על לא-חמס בכפי    ותפלתי זכה br

18 יח ארץ אל-תכסי דמי    ואל-יהי מקום לזעקתי br

19 יט גם-עתה הנה-בשמים עדי    ושהדי במרמים br

20 כ מליצי רעי    אל-אלוה דלפה עיני br

21 כא ויוכח לגבר עם-אלוה    ובן-אדם לרעהו br

22 כב כי-שנות מספר יאתיו    וארח לא-אשוב אהלך