Amós 3

1 א שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם--בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר

2 ב רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם

3 ג הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו

4 ד הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד

5 ה התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד

6 ו אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה

7 ז כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים

8 ח אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא

9 ט השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה

10 י ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם {פ}

11 יא לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והוריד ממך עזך ונבזו ארמנותיך

12 יב כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן--כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש

13 יג שמעו והעידו בבית יעקב--נאם אדני יהוה אלהי הצבאות

14 יד כי ביום פקדי פשעי ישראל--עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ

15 טו והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים--נאם יהוה {ס}