Jó 35

1 א ויען אליהו ויאמר br

2 ב הזאת חשבת למשפט    אמרת צדקי מאל br

3 ג כי-תאמר מה-יסכן-לך    מה-אעיל מחטאתי br

4 ד אני אשיבך מלין--    ואת-רעיך עמך br

5 ה הבט שמים וראה    ושור שחקים גבהו ממך br

6 ו אם-חטאת מה-תפעל-בו    ורבו פשעיך מה-תעשה-לו br

7 ז אם-צדקת מה-תתן-לו    או מה-מידך יקח br

8 ח לאיש-כמוך רשעך    ולבן-אדם צדקתך br

9 ט מרב עשוקים יזעיקו    ישועו מזרוע רבים br

10 י ולא-אמר--איה אלוה עשי    נתן זמרות בלילה br

11 יא מלפנו מבהמות ארץ    ומעוף השמים יחכמנו br

12 יב שם יצעקו ולא יענה--    מפני גאון רעים br

13 יג אך-שוא לא-ישמע אל    ושדי לא ישורנה br

14 יד אף כי-תאמר לא תשורנו    דין לפניו ותחולל לו br

15 טו ועתה--כי-אין פקד אפו    ולא-ידע בפש מאד br

16 טז ואיוב הבל יפצה-פיהו    בבלי-דעת מלין יכבר