Jó 38

1 א ויען-יהוה את-איוב מנהסערה (מן הסערה)    ויאמר br

2 ב מי זה מחשיך עצה במלין--    בלי-דעת br

3 ג אזר-נא כגבר חלציך    ואשאלך והודיעני br

4 ד איפה היית ביסדי-ארץ    הגד אם-ידעת בינה br

5 ה מי-שם ממדיה כי תדע    או מי-נטה עליה קו br

6 ו על-מה אדניה הטבעו    או מי-ירה אבן פנתה br

7 ז ברן-יחד כוכבי בקר    ויריעו כל-בני אלהים br

8 ח ויסך בדלתים ים    בגיחו מרחם יצא br

9 ט בשומי ענן לבשו    וערפל חתלתו br

10 י ואשבר עליו חקי    ואשים בריח ודלתים br

11 יא ואמר--עד-פה תבוא ולא תסיף    ופא-ישית בגאון גליך br

12 יב המימיך צוית בקר    ידעתה שחר (ידעת השחר) מקמו br

13 יג לאחז בכנפות הארץ    וינערו רש sup ע /sup ים ממנה br

14 יד תתהפך כחמר חותם    ויתיצבו כמו לבוש br

15 טו וימנע מרש sup ע /sup ים אורם    וזרוע רמה תשבר br

16 טז הבאת עד-נבכי-ים    ובחקר תהום התהלכת br

17 יז הנגלו לך שערי-מות    ושערי צלמות תראה br

18 יח התבננת עד-רחבי-ארץ    הגד אם-ידעת כלה br

19 יט אי-זה הדרך ישכן-אור    וחשך אי-זה מקמו br

20 כ כי תקחנו אל-גבולו    וכי-תבין נתיבות ביתו br

21 כא ידעת כי-אז תולד    ומספר ימיך רבים br

22 כב הבאת אל-אצרות שלג    ואוצרות ברד תראה br

23 כג אשר-חשכתי לעת-צר    ליום קרב ומלחמה br

24 כד אי-זה הדרך יחלק אור    יפץ קדים עלי-ארץ br

25 כה מי-פלג לשטף תעלה    ודרך לחזיז קלות br

26 כו להמטיר על-ארץ לא-איש--    מדבר לא-אדם בו br

27 כז להשביע שאה ומשאה    ולהצמיח מצא דשא br

28 כח היש-למטר אב    או מי-הוליד אגלי-טל br

29 כט מבטן מי יצא הקרח    וכפר שמים מי ילדו br

30 ל כאבן מים יתחבאו    ופני תהום יתלכדו br

31 לא התקשר מעדנות כימה    או-משכות כסיל תפתח br

32 לב התציא מזרות בעתו    ועיש על-בניה תנחם br

33 לג הידעת חקות שמים    אם-תשים משטרו בארץ br

34 לד התרים לעב קולך    ושפעת-מים תכסך br

35 לה התשלח ברקים וילכו    ויאמרו לך הננו br

36 לו מי-שת בטחות חכמה    או מי-נתן לשכוי בינה br

37 לז מי-יספר שחקים בחכמה    ונבלי שמים מי ישכיב br

38 לח בצקת עפר למוצק    ורגבים ידבקו br

39 לט התצוד ללביא טרף    וחית כפירים תמלא br

40 מ כי-ישחו במעונות    ישבו בסכה למו-ארב br

41 מא מי יכין לערב    צידו br כי-ילדו אל-אל ישועו    יתעו לבלי-אכל