Jó 4

1 א ויען אליפז התימני ויאמר br

2 ב הנסה דבר אליך תלאה    ועצר במלין מי יוכל br

3 ג הנה יסרת רבים    וידים רפות תחזק br

4 ד כושל יקימון מליך    וברכים כרעות תאמץ br

5 ה כי עתה תבוא אליך ותלא    תגע עדיך ותבהל br

6 ו הלא יראתך כסלתך    תקותך ותם דרכיך br

7 ז זכר-נא--מי הוא נקי אבד    ואיפה ישרים נכחדו br

8 ח כאשר ראיתי חרשי און    וזרעי עמל יקצרהו br

9 ט מנשמת אלוה יאבדו    ומרוח אפו יכלו br

10 י שאגת אריה וקול שחל    ושני כפירים נתעו br

11 יא ליש אבד מבלי-טרף    ובני לביא יתפרדו br

12 יב ואלי דבר יגנב    ותקח אזני שמץ מנהו br

13 יג בשעפים מחזינות לילה    בנפל תרדמה על-אנשים br

14 יד פחד קראני ורעדה    ורב עצמותי הפחיד br

15 טו ורוח על-פני יחלף    תסמר שערת בשרי br

16 טז יעמד ולא אכיר מראהו--    תמונה לנגד עיני br דממה וקול    אשמע br

17 יז האנוש מאלוה יצדק    אם מעשהו יטהר-גבר br

18 יח הן בעבדיו לא יאמין    ובמלאכיו ישים תהלה br

19 יט אף שכני בתי-חמר--אשר-בעפר יסודם    ידכאום לפני-עש br

20 כ מבקר לערב יכתו    מבלי משים לנצח יאבדו br

21 כא הלא-נסע יתרם בם    ימותו ולא בחכמה