Jó 42

1 א ויען איוב את-יהוה ויאמר br

2 ב ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה br

3 ג מי זה מעלים עצה--    בלי-דעת br לכן הגדתי ולא אבין    נפלאות ממני ולא אדע br

4 ד שמע-נא ואנכי אדבר    אשאלך והודיעני br

5 ה לשמע-אזן שמעתיך    ועתה עיני ראתך br