Admiração

א הללו-יה br אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד br

Salmos 112:1

ז אל-תהי חכם בעיניך    ירא את-יהוה וסור מרע br

ח רפאות תהי לשרך    ושקוי לעצמותיך br

Provérbios 3:7,8

יח הנה עין יהוה אל-יראיו    למיחלים לחסדו br

Salmos 33:18

ז ארץ נתנה יבולה    יברכנו אלהים אלהינו br [ (Psalms 67:8) ח   יברכנו אלהים    וייראו אותו כל-אפסי-ארץ ]

Salmos 67:7

י ראשית חכמה יראת יהוה--    שכל טוב לכל-עשיהם br תהלתו    עמדת לעד

Salmos 111:10

יח ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע--בין עבד אלהים לאשר לא עבדו  {פ} [ (Malachi 3:19) יט כי הנה היום בא בער כתנור והיו כל זדים וכל עשה רשעה קש ולהט אתם היום הבא אמר יהוה צבאות אשר לא יעזב להם שרש וענף ] [ (Malachi 3:20) כ וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק ] [ (Malachi 3:21) כא ועסותם רשעים--כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם  ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות  {פ} ] [ (Malachi 3:22) כב big ז /big כרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים ] [ (Malachi 3:23) כג הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא--לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא ] [ (Malachi 3:24) כד והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם--פן אבוא והכיתי את הארץ חרם  {ש} ]

Malaquias 4:2

ד לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא  כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם

Deuteronômio 13:4

י תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה br

Provérbios 9:10

טז טוב-מעט ביראת יהוה--    מאוצר רב ומהומה בו br

Provérbios 15:16

ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

Provérbios 31:30

א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

Salmos 128:1

יג יראת יהוה    שנאת-רע br גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות    שנאתי br

Provérbios 8:13

כא ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים

Êxodo 1:21

ד עקב ענוה יראת יהוה    עשר וכבוד וחיים br

Provérbios 22:4

יג big ס /big וף דבר הכל נשמע  את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם

Eclesiastes 12:13

לג יראת יהוה מוסר חכמה    ולפני כבוד ענוה

Provérbios 15:33

ז יראת יהוה ראשית דעת    חכמה ומוסר אוילים בזו

Provérbios 1:7

יד למס מרעהו חסד    ויראת שדי יעזוב br

Jó 6:14

יב ועתה ישראל--מה יהוה אלהיך שאל מעמך  כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך

יג לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום--לטוב לך

Deuteronômio 10:12,13