Provérbios 9

1 א חכמות בנתה ביתה    חצבה עמודיה שבעה br

2 ב טבחה טבחה מסכה יינה    אף ערכה שלחנה br

3 ג שלחה נערתיה תקרא--    על-גפי מרמי קרת br

4 ד מי-פתי יסר הנה    חסר-לב אמרה לו br

5 ה לכו לחמו בלחמי    ושתו ביין מסכתי br

6 ו עזבו פתאים וחיו    ואשרו בדרך בינה br

7 ז יסר לץ--לקח לו קלון    ומוכיח לרשע מומו br

8 ח אל-תוכח לץ פן-ישנאך    הוכח לחכם ויאהבך br

9 ט תן לחכם ויחכם-עוד    הודע לצדיק ויוסף לקח br

10 י תחלת חכמה יראת יהוה    ודעת קדשים בינה br

11 יא כי-בי ירבו ימיך    ויוסיפו לך שנות חיים br

12 יב אם-חכמת חכמת לך    ולצת לבדך תשא br

13 יג אשת כסילות המיה    פתיות ובל-ידעה מה br

14 יד וישבה לפתח ביתה--    על-כסא מרמי קרת br

15 טו לקרא לעברי-דרך    המישרים ארחותם br

16 טז מי-פתי יסר הנה    וחסר-לב ואמרה לו br

17 יז מים-גנובים ימתקו    ולחם סתרים ינעם br

18 יח ולא-ידע כי-רפאים שם    בעמקי שאול קראיה