Adoração

א לדוד  ברכי נפשי את-יהוה    וכל-קרבי את-שם קדשו br

Salmos 103:1

כה ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך  {ס}

Êxodo 23:25

ב אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך br

Salmos 16:2

יא עבדו את-יהוה ביראה    וגילו ברעדה br

Salmos 2:11

ב אודה יהוה בכל-לבי    אספרה כל-נפלאותיך br

Salmos 9:2

ט והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה

י וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו

Êxodo 33:9,10

א הודו ליהוה קראו בשמו    הודיעו בעמים עלילותיו br

Salmos 105:1

יא ברצח בעצמותי--    חרפוני צוררי br באמרם אלי כל-היום    איה אלהיך br [ (Psalms 42:12) יב   מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי ]

Salmos 42:11

יא לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ  לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש

1 Crônicas 29:11

כא הוא תהלתך והוא אלהיך--אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך

Deuteronômio 10:21

ד וצדיקים--ישמחו יעלצו לפני אלהים    וישישו בשמחה br

ה שירו לאלהים--    זמרו שמו br סלו לרכב בערבות--ביה שמו    ועלזו לפניו br

Salmos 68:4,5

יא ויענו בהלל ובהודת ליהוה כי טוב--כי לעולם חסדו על ישראל וכל העם הריעו תרועה גדולה בהלל ליהוה על הוסד בית יהוה  {ס}

Esdras 3:11

ז ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם--אשר ברכך יהוה אלהיך

Deuteronômio 12:7

Daniel 4:37

ב עזי וזמרת יה ויהי לי  {ר} br לישועה  {ס}  זה אלי ואנוהו  {ס}  אלהי  {ר} br אבי וארממנהו  {ס}

Êxodo 15:2

ט כל-גוים אשר עשית--יבואו וישתחוו לפניך אדני    ויכבדו לשמך br

י כי-גדול אתה ועשה נפלאות    אתה אלהים לבדך br

Salmos 86:9,10

א יהוה אלהי אתה--ארוממך אודה שמך כי עשית פלא  עצות מרחק אמונה אמן

Isaías 25:1

16 טז יקנאהו בזרים  {ר} br בתועבת יכעיסהו  {ס}

17 יז יזבחו לשדים לא אלה--  {ר} br אלהים לא ידעום  {ס}  חדשים מקרב באו  {ר} br לא שערום אבתיכם  {ס}

18 יח צור ילדך תשי  {ר} br ותשכח אל מחללך  {ס}

Deuteronômio 32:16-18

יב וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם

Jeremias 29:12

34 לד הודו ליהוה כי טוב--  {ר} br כי לעולם חסדו  {ס}

35 לה ואמרו--הושיענו אלהי ישענו  {ר} br וקבצנו והצילנו מן הגוים  {ס}  להדות לשם קדשך  {ר} br להשתבח בתהלתך  {ס}

36 לו ברוך יהוה אלהי ישראל--  {ר} br מן העולם ועד העלם ויאמרו כל העם אמן--  {ס}  והלל ליהוה  {ר} br {ש}

1 Crônicas 16:34-36

יז אליו פי-קראתי    ורומם תחת לשוני br

Salmos 66:17

ו באו נשתחוה ונכרעה    נברכה לפני-יהוה עשנו br

Salmos 95:6

יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

יח ואני ביהוה אעלוזה  אגילה באלהי ישעי

Habacuque 3:17,18

ד באו שעריו בתודה--חצרתיו בתהלה    הודו-לו ברכו שמו br

Salmos 100:4

כב על כן גדלת יהוה אלהים  כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו

2 Samuel 7:22

ג כן בקדש חזיתך--    לראות עזך וכבודך br

ד כי-טוב חסדך מחיים    שפתי ישבחונך br

Salmos 63:3,4

ב הבו ליהוה כבוד שמו    השתחוו ליהוה בהדרת-קדש br

Salmos 29:2

ט שירו לו זמרו לו--  {ס}  שיחו בכל נפלאתיו  {ר} br

1 Crônicas 16:9

1 א למנצח שיר מזמור    הריעו לאלהים כל-הארץ br

2 ב זמרו כבוד-שמו    שימו כבוד תהלתו br

3 ג אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך    ברב עזך יכחשו לך איביך br

4 ד כל-הארץ ישתחוו לך--ויזמרו-לך    יזמרו שמך סלה br

Salmos 66:1-4

1 א הללו-יה br הללו-אל בקדשו    הללוהו ברקיע עזו br

2 ב הללוהו בגבורתיו    הללוהו כרב גדלו br

3 ג הללוהו בתקע שופר    הללוהו בנבל וכנור br

4 ד הללוהו בתף ומחול    הללוהו במנים ועגב br

5 ה הללוהו בצלצלי-שמע    הללוהו בצלצלי תרועה br

6 ו כל הנשמה תהלל יה            הללו-יה

Salmos 150:1-6

יג ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני--ותהי יראתם אתי מצות אנשים מלמדה

Isaías 29:13

ב אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו

1 Samuel 2:2

כ ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו

כא ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה--יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך

Jó 1:20,21

ו פרשתי ידי אליך    נפשי כארץ-עיפה לך סלה br

Salmos 143:6

טז השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם

Deuteronômio 11:16

ח ימלא פי תהלתך    כל-היום תפארתך br

Salmos 71:8

ה ועשה חסד לאלפים--לאהבי ולשמרי מצותי  {ס}

Êxodo 20:5

יז ישוב עמלו בראשו    ועל קדקדו חמסו ירד br [ (Psalms 7:18) יח   אודה יהוה כצדקו    ואזמרה שם-יהוה עליון ]

Salmos 7:17

ה ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את יהוה אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבדך ומרומם על כל ברכה ותהלה

Neemias 9:5

יא מי כמכה באלם יהוה  {ס}  מי  {ר} br כמכה נאדר בקדש  {ס}  נורא תהלת עשה  {ר} br פלא  {ס}

Êxodo 15:11

יד כי לא תשתחוה לאל אח big ר /big   כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא

Êxodo 34:14

לד הודו ליהוה כי טוב--  {ר} br כי לעולם חסדו  {ס}

1 Crônicas 16:34

א מזמור לדוד    בהיותו במדבר יהודה br

Salmos 63:1

ה רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו    קדוש הוא br

Salmos 99:5

כב הושיעני מפי אריה    ומקרני רמים עניתני br

כג אספרה שמך לאחי    בתוך קהל אהללך br

Salmos 22:22,23

ו כל הנשמה תהלל יה            הללו-יה

Salmos 150:6