Agradecimento a Deus

ב נקדמה פניו בתודה    בזמרות נריע לו br

Salmos 95:2

כח אלי אתה ואודך    אלהי ארוממך br

Salmos 118:28

ד באו שעריו בתודה--חצרתיו בתהלה    הודו-לו ברכו שמו br

Salmos 100:4

ז ענו ליהוה בתודה    זמרו לאלהינו בכנור br

Salmos 147:7

א הללו-יה br הודו ליהוה כי-טוב--    כי לעולם חסדו br

Salmos 106:1

ל ואני עני וכואב    ישועתך אלהים תשגבני br

Salmos 69:30

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

Salmos 28:7

יג ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך

1 Crônicas 29:13