Alegria e Felicidade

ז יהוה עזי ומגני--    בו בטח לבי ונעזרתי br ויעלז לבי    ומשירי אהודנו br

Salmos 28:7

ז לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך  כי כבר רצה האלהים את מעשיך

Eclesiastes 9:7

יב לב טהור ברא-לי אלהים    ורוח נכון חדש בקרבי br

Salmos 51:12

יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח

Salmos 16:11

ו גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו br

Salmos 21:6

קיא נחלתי עדותיך לעולם    כי-ששון לבי המה br

Salmos 119:111

י ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו--כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות יהוה היא מעזכם

Neemias 8:10

כד גול (גיל) יגיל אבי צדיק    יולד (ויולד) חכם וישמח- (ישמח-) בו br

Provérbios 23:24

ז אתה סתר לי--    מצר תצרני br רני פלט    תסובבני סלה br

Salmos 32:7

יט ברב שרעפי בקרבי--    תנחומיך ישעשעו נפשי br

Salmos 94:19

ה הזרעים בדמעה--    ברנה יקצרו br

Salmos 126:5

כח תוחלת צדיקים שמחה    ותקות רשעים תאבד br

Provérbios 10:28

כג שמחה לאיש במענה-פיו    ודבר בעתו מה-טוב br

Provérbios 15:23

י שוש אשיש ביהוה תגל נפשי באלהי--כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני  כחתן יכהן פאר וככלה תעדה כליה

Isaías 61:10

יז יהוה אלהיך בקרבך גבור יושיע ישיש עליך בשמחה יחריש באהבתו--יגיל עליך ברנה

Sofonias 3:17

יד בדרך עדותיך ששתי--    כעל כל-הון br

Salmos 119:14

א למנצח לבני-קרח מזמור br

Salmos 47:1

ו צהלי ורני יושבת ציון  כי גדול בקרבך קדוש ישראל  {ס}

Isaías 12:6

יז כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים--כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים

יח ואני ביהוה אעלוזה  אגילה באלהי ישעי

Habacuque 3:17,18

ה זמרו ליהוה חסידיו    והודו לזכר קדשו br

Salmos 30:5

יא האשימם אלהים--    יפלו ממעצותיהם br ברב פשעיהם הדיחמו--    כי-מרו בך br

Salmos 5:11

א שיר המעלות br אשרי כל-ירא יהוה--    ההלך בדרכיו br

ב יגיע כפיך כי תאכל    אשריך וטוב לך br

Salmos 128:1,2

ד כי-רוצה יהוה בעמו    יפאר ענוים בישועה br

Salmos 149:4

ח שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט br

ט לכן שמח לבי--ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח br

Salmos 16:8,9

כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

Salmos 118:24

ג כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו--החתת כיום מדין

Isaías 9:3

י ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה  {ס}

Isaías 35:10