Ânimo

ג ביום קראתי ותענני    תרהבני בנפשי עז br

Salmos 138:3

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

א לדוד    יהוה אורי וישעי--ממי אירא br יהוה מעוז-חיי    ממי אפחד br

Salmos 27:1

לט ותשועת צדיקים מיהוה    מעוזם בעת צרה br

Salmos 37:39

טז ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את יהוה--לעבד אלהים אחרים

יז כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם

Josué 24:16,17