Aniversário de Criança

13 יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

14 יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

15 טו לא-נכחד עצמי    ממך br אשר-עשיתי בסתר    רקמתי בתחתיות ארץ br

16 טז גלמי ראו עיניך    ועל-ספרך כלם יכתבו br ימים יצרו    ולא (ולו) אחד בהם br

17 יז ולי--מה-יקרו רעיך אל    מה עצמו ראשיהם br

Salmos 139:13-17

כז אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו

1 Samuel 1:27

ט גל אל-יהוה יפלטהו    יצילהו כי חפץ בו br

י כי-אתה גחי מבטן    מבטיחי על-שדי אמי br

Salmos 22:9,10

יב למנות ימינו כן הודע    ונבא לבב חכמה br

Salmos 90:12

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

Salmos 27:4

ו עליך נסמכתי מבטן--ממעי אמי אתה גוזי    בך תהלתי תמיד br

Salmos 71:6

ג כי-בן הייתי לאבי    רך ויחיד לפני אמי br

ד וירני--ויאמר לי יתמך-דברי לבך    שמר מצותי וחיה br

Provérbios 4:3,4

כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

Salmos 118:24