Ano Novo

לא וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו  {ס}

Isaías 40:31

ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו    ויחלצם br

Salmos 34:8

יא כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם--נאם יהוה  מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

Jeremias 29:11

25 כה וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם  מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם

26 כו ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר

27 כז ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם

Ezequiel 36:25-27

יא את הכל עשה יפה בעתו גם את העלם נתן בלבם--מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף

Eclesiastes 3:11

י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

יא הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה br

Salmos 51:10,11

ז דום ליהוה--    והתחולל-לו br אל-תתחר במצליח דרכו    באיש עשה מזמות br

Salmos 37:7