Beleza

א קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח

Isaías 60:1

יג כי-אתה קנית כליתי    תסכני בבטן אמי br

יד אודך--    על כי נוראות נפליתי br נפלאים מעשיך    ונפשי ידעת מאד br

Salmos 139:13,14

ח יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם  {ס}

Isaías 40:8

ז ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו--כי מאסתיהו  כי לא אשר יראה האדם--כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב

1 Samuel 16:7

כז ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  זכר ונקבה ברא אתם

Gênesis 1:27

ז כלך יפה רעיתי ומום אין בך  {ס}

Cânticos 4:7

ל שקר החן והבל היפי    אשה יראת-יהוה היא תתהלל br

Provérbios 31:30