Bíblia

י כי עזרא הכין לבבו לדרש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט {ס}

Esdras 7:10

ח ויהי דבר יהוה אל זכריה לאמר

Zacarias 7:8

י כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב--כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל

יא כן יהיה דברי אשר יצא מפי לא ישוב אלי ריקם כי אם עשה את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו

Isaías 55:10,11

ט במה יזכה-נער את-ארחו--    לשמר כדברך br

Salmos 119:9

קס ראש-דברך אמת    ולעולם כל-משפט צדקך

Salmos 119:160

ח ויהי דבר יהוה אליו לאמר

1 Reis 17:8

יט ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמור

Jeremias 33:19

1 א רוח אדני יהוה עלי--יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח

2 ב לקרא שנת רצון ליהוה ויום נקם לאלהינו לנחם כל אבלים

3 ג לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר שמן ששון תחת אבל--מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע יהוה להתפאר

Isaías 61:1-3

א דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל

Joel 1:1

ה כל-אמרת אלוה צרופה    מגן הוא לחסים בו br

ו אל-תוסף על-דבריו    פן-יוכיח בך ונכזבת

Provérbios 30:5,6

ד ויהי דבר יהוה אל ישעיהו לאמר

Isaías 38:4

א משא דבר יהוה אל ישראל ביד מלאכי

Malaquias 1:1