Casa de Deus

ד דברי עונת גברו מני    פשעינו אתה תכפרם br

Salmos 65:4

טז וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי

יז ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה  אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים

Gênesis 28:16,17

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

Salmos 27:4

א כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי

ב ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט--אל עני ונכה רוח וחרד על דברי

Isaías 66:1,2

ח ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו br

Salmos 52:8

י מגננו ראה אלהים    והבט פני משיחך br

Salmos 84:10

א שיר המעלות לדוד br שמחתי באמרים לי--    בית יהוה נלך br

Salmos 122:1

ט מוזר הייתי לאחי    ונכרי לבני אמי br

Salmos 69:9

ו אך טוב וחסד ירדפוני--    כל-ימי חיי br ושבתי בבית-יהוה    לארך ימים

Salmos 23:6