Salmos 122

1 א שיר המעלות לדוד br שמחתי באמרים לי--    בית יהוה נלך br

2 ב עמדות היו רגלינו--    בשעריך ירושלם br

3 ג ירושלם הבנויה--    כעיר שחברה-לה יחדו br

4 ד ששם עלו שבטים שבטי-יה--עדות לישראל    להדות לשם יהוה br

5 ה כי שמה ישבו כסאות למשפט    כסאות לבית דוד br

6 ו שאלו שלום ירושלם    ישליו אהביך br

7 ז יהי-שלום בחילך    שלוה בארמנותיך br

8 ח למען אחי ורעי--    אדברה-נא שלום בך br

9 ט למען בית-יהוה אלהינו--    אבקשה טוב לך