Casa do Senhor

ד אחת שאלתי מאת-יהוה--    אותה אבקש br שבתי בבית-יהוה    כל-ימי חיי br לחזות בנעם-יהוה    ולבקר בהיכלו br

ה כי יצפנני בסכה--    ביום רעה br יסתרני בסתר אהלו    בצור ירוממני br

Salmos 27:4,5

א שיר המעלות לדוד br שמחתי באמרים לי--    בית יהוה נלך br

Salmos 122:1

א כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי

ב ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם יהוה ואל זה אביט--אל עני ונכה רוח וחרד על דברי

Isaías 66:1,2

יב ותבט עיני    בשורי br בקמים עלי מרעים--    תשמענה אזני br

יג צדיק כתמר יפרח    כארז בלבנון ישגה br

Salmos 92:12,13

ו אך טוב וחסד ירדפוני--    כל-ימי חיי br ושבתי בבית-יהוה    לארך ימים

Salmos 23:6

א שיר המעלות br הנה ברכו את-יהוה    כל-עבדי יהוה-- br העמדים בבית-יהוה    בלילות br

ב שאו-ידכם קדש    וברכו את-יהוה br

Salmos 134:1,2