Céu

ט כי גבהו שמים מארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם

Isaías 55:9

יז אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר

Jeremias 32:17

א big ב /big ראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים

Gênesis 1:1,2

ה כי-גדול מעל-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך br

Salmos 108:5

כה מי-לי בשמים    ועמך לא-חפצתי בארץ br

Salmos 73:25

ו הבונה בשמים מעלותו ואגדתו על ארץ יסדה הקרא למי הים וישפכם על פני הארץ--יהוה שמו

Amós 9:6

ח עזרנו בשם יהוה--    עשה שמים וארץ

Salmos 124:8

א למנצח מזמור לדוד br

ב השמים מספרים כבוד-אל    ומעשה ידיו מגיד הרקיע br

Salmos 19:1,2

א לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים {פ}

Eclesiastes 3:1

כד אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה

Jeremias 23:24

טו וגם זה רעה חולה כל עמת שבא כן ילך ומה יתרון לו שיעמל לרוח

Eclesiastes 5:15