Compaixão

טו התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא אשכחך

טז הן על כפים חקתיך חומתיך נגדי תמיד

Isaías 49:15,16

ו וגברתי את בית יהודה ואת בית יוסף אושיע והושבותים כי רחמתים והיו כאשר לא זנחתים  כי אני יהוה אלהיהם--ואענם

Zacarias 10:6

כב חסדי יהוה כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו

כג חדשים לבקרים רבה אמונתך

Lamentações 3:22,23

ט כה אמר יהוה צבאות לאמר  משפט אמת שפטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו

י ואלמנה ויתום גר ועני אל תעשקו ורעת איש אחיו אל תחשבו בלבבכם

Zacarias 7:9,10

יח ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם  כי אלהי משפט יהוה אשרי כל חוכי לו  {פ}

Isaías 30:18

יג כרחם אב על-בנים--    רחם יהוה על-יראיו br

Salmos 103:13