Compreensão

ב בטרם הרים ילדו--    ותחולל ארץ ותבל br ומעולם עד-עולם    אתה אל br

Salmos 90:2

ג קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם {פ}

Jeremias 33:3

ה כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל

Eclesiastes 11:5

כט ארך אפים רב-תבונה    וקצר-רוח מרים אולת br

Provérbios 14:29

ח אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני br

Salmos 32:8

כח הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ--לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו

Isaías 40:28

ג גדול יהוה ומהלל מאד    ולגדלתו אין חקר br

Salmos 145:3

כא רבות מחשבות בלב-איש    ועצת יהוה היא תקום br

Provérbios 19:21

ז ראשית חכמה קנה חכמה    ובכל-קנינך קנה בינה br

Provérbios 4:7

ב כל-דרך-איש ישר בעיניו    ותכן לבות יהוה br

Provérbios 21:2

ט הוי רב את יצרו--חרש את חרשי אדמה היאמר חמר ליצרו מה תעשה ופעלך אין ידים לו {ס}

Isaías 45:9

קל פתח דבריך יאיר    מבין פתיים br

Salmos 119:130

ט כי גבהו שמים מארץ--כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבתי ממחשבתיכם

Isaías 55:9

ד כי אלף שנים בעיניך--    כיום אתמול כי יעבר br ואשמורה    בלילה br

Salmos 90:4