Coração Puro

ט תחטאני באזוב ואטהר    תכבסני ומשלג אלבין br

י תשמיעני ששון ושמחה    תגלנה עצמות דכית br

יא הסתר פניך מחטאי    וכל-עונתי מחה br

Salmos 51:9-11

ג מי-יעלה בהר-יהוה    ומי-יקום במקום קדשו br

ד נקי כפים    ובר-לבב br אשר לא-נשא לשוא נפשי    ולא נשבע למרמה br

ה ישא ברכה מאת יהוה    וצדקה מאלהי ישעו br

Salmos 24:3-5

א מזמור לאסף br אך טוב לישראל אלהים--    לברי לבב br

Salmos 73:1

ב כל-דרכי-איש זך בעיניו    ותכן רוחות יהוה br

Provérbios 16:2